activiteiten van onze commissie en actuele ontwikkelingen in Putten.

 

2017
* bestemmingsplan Rimpeler

 

Aan de oost- en westzijde van de Rimpelerweg is een uitbreidingsplan gestart voor de bouw van circa 330 woningen voor vrijwel alle doelgroepen volgens de Woonvisie van de gemeente. De huurwoningen worden door de woningstichting Putten gerealiseerd en de koopwoningen door meerdere projectontwikkelaars. Vanaf de eerste schetsfase waarmee in 2016 is gestart denken we mee met de stedenbouwkundige plannenmakers over alle facetten van het ontwerp waarmee de gebruikskwaliteit en het woonplezier van de woningen en de woonomgeving zo optimaal mogelijk worden. Het belooft een fraaie wijk te worden met woongenot en natuurwaarden vergelijkbaar met die van het er naast gelegen plan Bijsteren. Op de site van de gemeente Putten is sinds 8 februari 2017 het concept ontwerpplan in te zien.

 

2016

* excursie renovatieproject Spaardammerbuurt Amsterdam en bezoek museum Het Schip

 

 

Het Schip is een museum in Amsterdam-West, gevestigd in het huizenblok met dezelfde naam. Het museum is gewijd aan de Amsterdamse School. Het Schip is ook een van de drie blokken arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen in de Spaarndammerbuurt die zijn ontworpen door Michel de Klerk in de stijl van de Amsterdamse School. Onder leiding van een gids kregen we informatie over de ontwerpfilosofie van die stijlperiode, inzicht in de planopzet waarbij de geringe oppervlakten van de gebruiksruimten en de grootte van de naar huidige maatstaven erg kleine woningen opvielen, een bruto verblijf oppervlak (bvo) van 45 m2 was niet ongewoon.

De ambachtelijke stijlkenmerken zowel binnen als buiten werden als een verrijking ervaren en waren revolutionair in die tijd. Voor ons als commissie een mooi moment om het historisch besef te voeden dat klein en ambachtelijk niet minder hoeft te zijn; op dit moment is er landelijk vraag naar juist weer kleine woningen (ca.50 m2 bvo) en een beukmaat van 5,10 m voor n- en tweepersoonshuishoudens.

Liefst niet grondgebonden en laag energieverbruik voeden die vraag ook. En zeker ook actief meegaan in de verduurzaming in deze tijd met transitie naar andere energiebronnen voor huishoudelijk verbruik. Wij zullen daarbij alert blijven op het woongemak en gebruikscomfort.    

 

2016

* deelname aan de informatiemarkt "Woongemak" van de gemeente Putten samen met andere zorgverlening organisaties.

Lang zelfstandig in eigen woning blijven wonen. Dat is het nieuwe beleid van de overheid sinds begin 2016. Van ouderen wordt gevraagd dat ze met hulp van naasten en externe zorghulp in de thuissituatie, blijven wonen totdat de zorgvraag dit onmogelijk maakt. Soms is door een lichamelijke beperking een aanpassing in of om het huis nodig op onderdelen van veiligheid en gebruiksgemak.   
Wij als commissie hebben onze kennis en ervaring ingezet bij de eerste informatiemarkt in 2016.

Via de site www.woongemakputten.nl kunt u over de eventuele woningaanpassingen een zelftest doen en een advies middels een huisbezoek aanvragen. Wij blijven ons daarbij inzetten door het adviseren van de zorgorganisaties en informatie verstrekking aan clinten zowel in groepsverband als wel individueel.           

 

2016
* 70 jaar vr woonkwaliteit, dat was het thema van de door ons bijgewoonde jubileumbijeenkomst van

stichting VAC punt Wonen.

Uitwisselen van ervaringen en contact met andere lokale commissies was verrijkend. Ook was er informatie over het bouwprogramma Nederland; Per jaar zijn er tot 2030 gemiddeld 60.00 nieuwe woningen nodig. En de komende tientallen jaren moet we 2 miljoen bestaande woningen renoveren en verduurzamen. Er is veel werk aan de winkel.   

 


2016  

* inbreidingsplannen in de Kom.

De gemeente actualiseert doorlopend de 'inbreidingsnota woningbouw' waarin mogelijke bouwlocaties staan aangegeven welke locaties bij een eerstvolgende bestemmingsplanwijziging voor aanwijzing als bouwgrond in aanmerking kunnen komen. In maart 2017 is het plan de nota weer vast te stellen naar de huidige stand van zaken. Daarin zijn dan ook herstructurering van leegstaande bedrijfspanden of vrijkomende winkels opgenomen. Voor diverse gebieden zoals bijvoorbeeld aan de Ambachtsstraat, Dorpsstraat, Stationsstraat en Garderenseweg zullen extra structuurvisies worden gemaakt voordat aanwijzing tot woningbouw zal plaatsvinden.

Op dit moment zijn er locaties voor minimaal 378 en maximaal 458 woningen aangewezen.   

Wij volgen de plannen van de gemeente en proberen plannen ter advisering naar ons toe te krijgen.   

 

2016

* centrumplan, winkelgebied en marktplein.

 

Een van onze leden heeft permanent zitting in de plangroep die de gemeenteraad voorstellen zal doen tot verbetering van het centrum. Vooral bereikbaarheid van de winkels individueel en vanaf de openbare weg heeft onze speciale aandacht.

 

2016
* Status en plannen woningstichting Putten (WSP)

 

WSP bezit eind 2015 1925 woningen. Daarvan hebben 800 woningen energielabel D of lager. Streven is alle woningen in 2025 energielabel B of hoger.

Eind 2015 bezit WSP 504 nultredenwoningen geschikt voor 55+ huurders.

In de woonvisie van de gemeente is een uitbreiding voorzien van 70 woningen per jaar tot 2025.
WSP heeft als doelstelling daarvan 210 woningen in de sociale huur te bouwen.
Het accent zal liggen op levensloopbestendig bouwen.

 2016
* bezoek Zorgerf Buiten-land Putten dagcentrum

2016
* bezoek 'Liever thuis' beurs in de RAI