Algemene doelstelling van de VAC 

De VAC heeft als doel: 

. het bewaken en bevorderen van de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving en het behartigen van de belangen
  van de woonconsument vanuit de visie van de (toekomstige) gebruiker.

De VAC-visie 

De VAC-visie is gebaseerd op twee uitgangspunten:

. Ieder mens heeft recht op zelfontplooiing en maatschappelijke participatie, zoals hij of zij dat wil en wat binnen zijn of
  haar vermogen ligt.
. De fysieke inrichting van woning en woonomgeving mag dit niet belemmeren, maar zou dit juist moeten stimuleren.

Wat doet VAC Nijkerk?

• Beoordelen van tekeningen met behulp van de Woonkwaliteitswijzer (WKW)

. adviezen geven op basis van zes toetsingscriteria: bruikbaarheid, toegankelijkheid, gezondheid en comfort,
  duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Met behulp van de Woonkwaliteitswijzer, wordt aan deze criteria getoetst 
  voor alle activiteiten in de woonomgeving, het woongebouw en de woning.

• Beoordelen van bestemmingsplannen met behulp van de Toetswijzer (TW)

. bereikbaarheid (verkeersstromen en openbaar vervoer)
. sociale veiligheid
. leefbaarheid (winkels, speelvoorzieningen en groenvoorzieningen)

• Uitvoeren van Woonkwaliteitsonderzoeken (WKO)

. onderzoek verrichten naar de woon-tevredenheid van de bewoners
. knelpunten signaleren en indien mogelijk oplossingen aanbieden
. bewerkstelligen dat opdrachtgevers, architecten en bouwers kennis nemen van de
  onderzoeksresultaten en daar rekening mee houden bij nieuwe plannen
. resultaten gebruiken bij de onderbouwing van het eigen VAC advies

• Overleg met Gemeente Nijkerk, woningcorporaties en architekten

. de uitgebrachte VAC adviezen en uitgevoerde onderzoeken onder de aandacht brengen

• Deelnemen aan opleidingen, cursussen en themabijeenkomsten

. het toetsen van plannen vraagt van de leden van onze Adviescommissie Wonen, dat zij op
  meerdere gebieden deskundig zijn.