Langer Thuis Wonen

     De Adviescommissie voor de Woningbouw heeft een checklist gemaakt, die u helpt vast te stellen of uw woning geschikt is
     om er langer in te kunnen blijven wonen en hoe de woning toekomstbestendig gemaakt kan worden gemaakt.

     In de checklist staan een aantal praktische aandachtspunten aangegeven die belangrijk zijn om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
     Tegen welke problemen kunt u aanlopen en wat kunt u daar tegen doen.

     Aandachtspunten zijn o.a. de toegang tot uw woning, zijn uw binnendeuren praktisch geplaatst, zijn de diverse ruimtes in uw huis geschikt
     voor een rollator of rolstoel. Is de bediening van ramen, zonwering en ventilatie goed te bereiken. Is de trap geschikt om eventueel aan
     te passen om een tweede leuning of traplift te plaatsen. Zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen in huis, etc. etc.

     Wilt uw meer informatie over de checklist stuur dan een email naar vac.wonen.waddinxveen@gmail.com

 

Bouwprojecten

 

Project

 

Omschrijving

 

VAC activiteiten

 

Zuidplashof

 VAC heeft 50 appartementen beoordeeld. Locatie: Zuidplaslaan 180 t/m 198 Project: fase 1: 30 appartementen met detailhandel voorzieningen, fase 2: 20 appartementen met maatschappelijke voorzieningen Verwachte startdatum: 2012 Beschrijving:
Het project betreft de vergroting van de ‘westvleugel’ van Winkelcentrum Zuidplas. Naast de woningen bestaat het plan uit een uitbreiding van de detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. In 2011 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad.
2012

Bouwtekeningen van de appartementen zijn door de VAC beoordeeld. Bevindingen en advies uitgebracht

 

Nooitgedacht

Bestemmingsplan goedgekeurd. Individuele bebouwing via makelaar de Pater. Locatie: Onderweg 8-12 Project: 25 à 30 vrije kavels Verwachte startdatum: 2013 Verwachte einddatum: 2017 Beschrijving: Het plangebied ligt in de hoek van de Onderweg en de Plasweg. Het bestemmingsplan is per 3 oktober vastgesteld. Hierna gaan de woningen in de verkoop.


 Overleg geweest met de makelaar Piet de Pater over inzet VAC bij verdere ontwikkeling
 

Essengaarde

 

Essengaarde is een kleinschalig woningbouwproject van 8 woningen en 15 appartementen. Het wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige Dick Brunaschool in de wijk Groenswaard. Het gebied, in totaal 4.600 m2, wordt begrensd door het Waddepad, Essengaarde, Groensvoorde en de Lindegaarde.

 

Oorspronkelijke bouwtekeningen negatief advies VAC. Contacten worden gelegd met projectontwikkelaar

 

Alblas

 Het gaat om een appartementencomplex (Woonpartners). Bouw is op 1 februari gestart. Locatie: Zuidkade 72 Project: maximaal 175 woningen Verwachte startdatum: 2012 Verwachte einddatum: 2015 Beschrijving: Het plan bestaat uit twee delen: tweederde van de woningen komt in het lager gelegen deel en éénderde. op het hoger gelegen deel aan de Zuidkade. Het bestemmingsplan is vastgesteld en in werking. Inmiddels is de bouw begonnen. De ingebruikname van het appartementencomplex
met vijfendertig appartementen in de zuidwest hoek is gepland voor einde 2012. Naast het voornoemde appartementencomplex zijn inmiddels ongeveer 45 woningen verkocht. De verkochte woningen worden thans gebouwd. De volgende fasen worden gebouwd wanneer er voldoende woningen zijn verkocht. 


 

Woningen zijn beoordeeld door VAC.

 

Parc Houtzicht

 

Parc Houtzicht ligt direct aan het spoor,noordwestelijk van het Warnaarplantsoen. Circa 95 woningen. Opgeleverd.

 

 

 

Plasrode

Aan de rand van deze prettige woonplaats wordt de wijk Plasrode gerealiseerd met een grote keus aan verschillende woningtypen. Er worden drie identieke appartementenvilla’s met ieder 21 appartementen gerealiseerd (Lugano I, II en III) Naast deze woningen bestaat Plasrode uit nog een achttal verschillende soorten woningtypen. Vijf vrijstaande villa’s, twee praktische kangoeroe woningen, veertien geschakelde villa’s, zeventien stijlvolle rijwoningen, achttien ruime starterswoningen, zesentwintig ruime eengezinswoningen, zes geschakelde herenhuizen en een indrukwekkende notariswoning behoren tot project Plasrode.

 
 

 

 

Triangel

 Plannen voor bouw van 700 woningen. 2 deelplannen, ontwikkeling door gemeente. Locatie: in driehoek Beijerincklaan - Zuidelijke Rondweg – RijnGouwelijn Project: een woonwijk van zeven verschillende buurten gelegen aan een park, met maatschappelijke voorzieningen en een klein bedrijvenpark. De wijk wordt fasegewijs ontwikkeld, zodat aanpassing aan de behoeften van toekomstige bewoners mogelijk blijft en ingespeeld kan worden op de marktontwikkelingen. Stand van zaken: in uitvoeringsfase Deelplan 1A: • In 2013 wordt begonnen met de uitgifte van kavels van deelplan 1A. • Bouwprogramma: deelplan 1A wordt gefaseerd gebouwd. Het gaat totaal om ongeveer 200 woningen. Het betreft zowel huur- als koopwoningen in alle prijsklassen. • Totale oppervlakte: ruim 26 ha. • Verwachte start bouw eerste woningen: 2013 Deelplan bestaande linten: • Startdatum verkoop eerste vrije
kavels: eind 2012/ begin 2013 Beschrijving: In 2010 stelde de raad het Integraal Ontwikkelingsplan Park Triangel vast en de gemeente en Bouwfonds Ontwikkeling ondertekenden de samenwerkingovereenkomst.
CV Park Triangel, die met de uitwerking van alle plannen is belast, heeft inmiddels het stedenbouwkundig plan voor het eerste deelgebied vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan het uitwerkingsplan en daarna kunnen de omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting start de bouw van het eerste deelplan in 2013. In De Triangel is het ook mogelijk om een woning te bouwen op een vrije kavel, o.a. aan de Tweede Bloksweg en de Tuinbouwweg. Daartoe heeft CV Park Triangel een ontwikkelingsvisie opgesteld voor deze linten. Om het karakter van deze linten te behouden, zijn spelregels opgesteld. Wie er wil bouwen moet zich hieraan houden. De eerste kavels die in de verkoop gaan, zijn gelegen aan de Tweede Bloksweg. Ook aan de voorbereiding van de aanleg van de hoofdplanstructuur wordt gewerkt; deze omvat het park, de waterpartij en de doorgaand wegen. Het is de bedoeling dat de ontsluitingswegen en het eerste deel van het park gereed zijn op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd. 


 
 

Plasweg 6

Senioren woningen. Contactpersoon Thomas vd Berg. Jan Roggeveen is architect. Locatie: Plasweg 6 Project: 14 woningen Stand van zaken: in ontwerpfase Beschrijving: Op het kavel Plasweg 6 is een ontwikkeling van ongeveer 14 woningen voorzien. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten en het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels ter inzage gelegd.  

Contact zoeken met ontwikkelaar

Centrumplan  Het totale bruto vloeroppervlak beslaat ongeveer 28.000 m2, waaronder commerciële voorzieningen, kantoren en een sociaal-culturele voorziening. Er worden ca. 100 huurappartementen gerealiseerd en ca. 270 koopwoningen, waaronder ééngezinswoningen en appartementen. Binnen de openbare ruimte komen twee pleinen met horecagelegenheden en een entree aan de zuidzijde bij de Dreef en één aan de noordzijde als wandel- en fietsontsluiting naar het Burgemeester Warnaarplantsoen. Er komt ook ruimte beschikbaar voor dienstverleners, horeca en de bibliotheek. Er wordt een ondergrondse parkeergarage met ruim 1.200 parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers en bewoners/gebruikers. Dat wordt mogelijk gemaakt door het natuurlijk hoogteverschil van meer dan drie meter tussen het plangebied en het omliggende gebied. Centraal in het plan komt een plein dat een uitkijkt op het Burgemeester Warnaarplantsoen.  Tekeningen ontvangen van ASR
 Park Triangel Noordpunt  Locatie: Tweede Bloksweg 4-12 Project: 90 woningen Verwachte startdatum: 2013 Verwachte einddatum: 2016 Beschrijving: Het project Noordpunt is gelegen aan de noordkant van het projectgebied van Triangel. Er zijn stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld voor dit gebied, waarbij is gekeken naar de samenhang met het project Triangel. Het gebied wordt bebouwd met woningbouw. De gemeente en de initiatiefnemer moeten daarover een overeenkomst sluiten. Na het sluiten van deze overeenkomst kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dit zal naar verwachting in 2013 plaatsvinden.  
 't Suyt  Ten westen van het centrum van Waddinxveen ligt het plangebied van project ’t Suyt. Hier worden in twee fases woningen gerealiseerd. De eerste fase woningbouw ‘Woningbouw Plasweg’, wordt gerealiseerd in de Zuidplaspolder langs de Plasweg. Het daarachter gelegen gebied is bestemd voor het realiseren van woningen voor de ‘Tweede fase Woningbouw’. De uitwerking van deze tweede fase volgt zodra de eerste fase ver genoeg gevorderd is.
De Woningbouw Plasweg betreft een kleinschalig woningbouwproject van ongeveer 60 woningen en omvat circa 6 hectare. Het college van B&W heeft in november 2011 besloten de planontwikkeling en de uitgave van de kavels zelf te realiseren. Om de woningbouw aan te laten sluiten op de omgeving en tot een mooie en leefbare woonwijk te komen, is een aanvulling op de welstandnota opgesteld. Daarnaast worden kavelpaspoorten opgesteld waarin per kavel duidelijk is welke kaders van toepassing zijn. De kopers van de kavels staan vervolgens vrij om een invulling te geven aan hun bouwplan dat past binnen de gestelde kaders. Naar verwachting start de verkoop in het derde kwartaal van 2013.De raad heeft op 26 juni 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er aanpassingen zijn verricht aan de verbeelding, regels en toelichting.