Doelstelling VAC Waddinxveen Adviescommissie voor de Woningbouw

De Adviescommissie voor de  Woningbouw behartigt de belangen van de woonconsumenten vanuit de visie van de gebruiker.
Het omvat:

 • Het bevorderen van de gebruikskwaliteit van de woning en woonomgeving;
 • Vergroten van de inbreng van woonconsumenten in bouwen en wonen;
 • Behartigen van de belangen van de (toekomstige) bewoners.

Het realiseren van deze doelstellingen gebeurt voornamelijk door advies uit te brengen over bouw- en bestemmingsplannen. Dit gebeurt door het toetsen van de plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid. Het gaat daarbij om de basisactiviteiten in de woning zoals verplaatsen, verblijven, slapen, werken, studeren, spelen, ontspannen, boodschappen doen maar ook bezoek ontvangen, koken, eten, wassen, opbergen en persoonlijke hygiŽne. 

Samenstelling
De Adviescommissie voor de Woningbouw (VAC) Waddinxveen bestaat uit acht geschoolde vrijwilligers met verschillende professionele achtergronden. De VAC leden hebben de verplichte basiscursus gevolgd: VAC-werk in de woningbouw.
Door deelname aan aanvullende cursussen wordt de deskundigheid binnen de commissie verder bevorderd.

 
Onze activiteiten

Advisering
De belangrijkste activiteiten zijn het toetsen van plannen en het uitvoeren van onderzoek.
Adviescommissie voor de Woningbouw brengt advies uit over woningbouw/renovatie plannen in de huur- en koopsector, over plannen voor realisering/renovatie van openbare gebouwen en over plannen die betrekking hebben op de woonomgeving zoals (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, bestemmingsplannen, structuurplannen, verkeersplannen enzovoort.

De basis voor het VAC-advies is de WoonKwaliteitWijzer (WKO). Dit handboek van de VAC-organisatie bevat een uitvoerige beschrijving van het begrip gebruikskwaliteit en dient als richtlijn voor het advies. Aan de hand van de WoonKwaliteitWijzer toetst een Adviescommissie Wonen de plannen, plattegronden of installaties op gebruikskwaliteit.

De leden van de Adviescommissie voor de Woningbouw maken deel uit van klankbordgroepen van de Gemeente, die zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. De commissie vergadert 1x per maand en vaker indien nodig voor de advisering. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de gemeente Waddinxveen en is er regelmatig contact met de commissies uit de regio. Wij nemen zelf ook het initiatief om tekeningen op te vragen bij archtecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Ook particulieren kunnen hun tekening of eerste schets van de architect voorleggen aan een Adviescommissie Wonen. In een gesprek met de opdrachtgever licht de commissie het advies toe. Het staat de opdrachtgever vrij de aanbevelingen wel of niet over te nemen.

Onderzoek
De Adviescommissies Wonen evalueren hun eigen adviezen:
• door een terugkoppeling met de opdrachtgever
• door middel van een zogenaamd WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) of  WKO Energiebesparen met woonkwaliteit.

Dit is een onderzoek naar de tevredenheid van bewoners over hun woning en woonomgeving. Niet alleen wordt zo het uitgebrachte advies getoetst, maar tegelijk verzamelt een commissie informatie over veranderingen in de wensen van de woonconsument, trends in de woningbouw en veel voorkomende knelpunten. De resultaten van een WKO zijn interessant voor architecten, projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten. Zij kunnen een Adviescommissie Wonen vragen om een dergelijk onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld om knelpunten te signaleren. Een corporatie of projectontwikkelaar zou de gegevens kunnen gebruiken om soortgelijke knelpunten bij nieuwe bouwprojecten te voorkomen.

Toetsingscriteria

De Adviescommissie beoordeelt bouwtekeningen op:

 • Bruikbaarheid en doelmatigheid
 • Toegankelijkheid
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid en levensloopbestendigheid
 • Onderhoudvriendelijkheid
 • Gezondheid en comfort 


De Adviescommissie beoordeelt bestemmingsplannen op:

 • Sociale veiligheid
 • Bereikbaarheid (openbaar vervoer, verkeersstromen)
 • Leefbaarheid (winkels, groen, speelvoorzieningen)