WAT IS VAC ZOETERMEER

VAC Zoetermeer is een woonconsumenten-organisatie die bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden.
Onder “woonconsumenten-organisatie” verstaan we een organisatie die wil opkomen voor de belangen van de (toekomstige) woonconsumenten, dus voor de bewoners.


WAT DOET VAC ZOETERMEER?

VAC Zoetermeer probeert erop toe te zien dat woning en woonomgeving voldoen aan de wensen en de eisen van de (toekomstige) bewoners. Dit doet ze door tijdens het plan- en bouwproces opdrachtgevers adviezen te geven die de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving verhogen.

Voor de woningen betekent het dat de VAC de tekeningen (van voorlopig ontwerp en definitief ontwerp tot de installatie-tekeningen) krijgt toegestuurd door gemeente, opdrachtgever en/of architect.
De VAC beoordeelt deze tekeningen aan de hand van zes criteria en brengt hierover advies uit. Het advies wordt aan de gemeente, de opdrachtgever en de architect toegezonden. Uiteraard is het de bedoeling dat de adviezen serieus worden genomen en dat ze ook worden uitgevoerd, aangezien hierdoor de gebruikskwaliteit van de woning verbetert. Op deze manier kan een aantal ongemakken in het dagelijks gebruik worden voorkomen.

De gegevens over de woonomgeving, waaronder structuur- , bestemmings- , verkeers- en herinrichtingsplannen, ontvangt de VAC van de gemeente. Inrichtingsplannen, bijvoorbeeld van Oosterheem, worden steeds vaker ingevuld door een door de gemeente aangezocht stedenbouwkundig bureau. Vervolgens worden de inrichtingsplannen door verschillende opdrachtgevers uitgewerkt. Dit zijn niet alleen de woningcorporaties, maar ook institutionele beleggers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en individuele opdrachtgevers.


WAT HOUDEN DE ADVIEZEN IN?

De toetsing van de plannen vindt plaats op basis van de zogenaamde VAC-visie. Deze is gebaseerd op twee uitgangspunten:
1. Ieder mens heeft recht op zelfontplooiing en maatschappelijke participatie.
2. De fysieke inrichting van woning en woonomgeving mag dit niet belemmeren, maar zou dit juist moeten stimuleren.

De door de VAC te beoordelen plannen worden getoetst aan zes criteria:
Bruikbaar en doelmatig; toegankelijk; veilig; gezond en comfortabel; duurzaam; onderhoudsvriendelijk en hygiŽnisch.


WAT DOET DE VAC NOG MEER?

De VAC heeft niet alleen een belangrijke relatie met de gemeente, maar onderhoudt ook nauwe contacten met de woningcorporaties die werkzaam zijn in de gemeente Zoetermeer.
Dit houdt in dat de VAC in een vroeg stadium van het bouwproces eventueel kan meedraaien in het zogenaamde bouwteam (de vergaderingen voorafgaande aan de start van de bouw) en de daarop volgende bouwvergaderingen.

De VAC voert regelmatig onderzoek uit onder bewoners.
Hierbij wordt nagegaan of zij tevreden zijn met hun woning en hun directe woonomgeving. Tegelijkertijd wordt zo ook het gegeven VAC-advies geŽvalueerd. De resultaten van zo’n WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) worden ook gebruikt bij het beoordelen van nieuwe bouwplannen. Bovendien geven deze onderzoeken inzicht in de ontwikkeling van de woningbouw en de wensen van de woonconsument.

De VAC-kennis wordt op peil gehouden door het volgen van relevante cursussen, door het bijwonen van en het deelnemen aan congressen, symposia en conferenties en door het lezen van vakliteratuur.


CONTACT

SECRETARIAAT:
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
vaczoetermeer@gmail.com