Organisatie

In 2014 is een start gemaakt met het oprichten van een regio VAC namelijk VAC-Assen-Meppel, Hieronder vind u een korte historie van beide commissies.

VAC.Wonen Meppel is in 1966 opgericht.  

Na de gemeentelijke herindeling zijn per 1 januari 1998 de VAC's van Meppel en Nijeveen samengegaan.
De gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst.
Op 20 april 2004 is VAC.Wonen Meppel een Stichting geworden.
De officiŽle naam is Stichting VAC.Wonen Meppel, hieronder genoemd VAC.Wonen Meppel of VAC.

VAC Assen is in 1992 opgericht.

De VAC is een stichting. De leden vormen samen het bestuur. Minstens eenmaal per maand vindt er een gezamenlijke vergadering plaats. Daarnaast is er een groot aantal werkbesprekingen, intern en extern, bijvoorbeeld om een advies over een plan op te stellen of met een opdrachtgever te overleggen over een advies.
De VAC ontvangt van woningcorporaties een bijdrage voor geleverde adviezen.Tevens vraagt de VAC een donatie aan projectontwikkelaars, waaraan zij adviezen heeft geleverd.


VAC-Assen-Meppel is aangesloten bij de landelijke koepel VACpuntWonen in Utrecht

VACpuntWonen ondersteunt, al 65 jaar, de Adviescommissies Wonen via deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en hulp bij onderzoek. 

 

Algemene doelstelling van de VAC:

De VAC heeft als doel: het bewaken en bevorderen van de gebruikskwaliteit van
woning en woonomgeving en het behartigen van de belangen van de  woonconsument vanuit de visie van de (toekomstige) gebruiker.

Wat doet de VAC?

•Beoordelen van tekeningen.
  . Adviezen geven met behulp van de toetsingscriteria, genoemd in de   
    WoonKwaliteitwijzer, die worden gebruikt voor alle activiteiten
    in de woonomgeving, het woongebouw en de woning.

•Beoordelen van bestemmingsplannen op:
  . bereikbaarheid (verkeersstromen, openbaar vervoer)
  . sociale veiligheid
  . leefbaarheid (winkels, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen)

• Uitvoeren van WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) met als doel:
  . het VAC advies toetsen aan de tevredenheid van de bewoners
  . knelpunten signaleren en, indien mogelijk, oplossingen aanbieden
  . bewerkstelligen dat opdrachtgevers, architecten en bouwers kennis nemen van de
    onderzoeksresultaten en daar rekening mee houden bij nieuwe plannen
  . resultaten gebruiken bij de onderbouwing van het eigen VAC advies

• Overleg met woningcorporaties, gemeenten en architecten over de uitgebrachte 
   VAC-adviezen en uitgevoerde onderzoeken

• Deelname aan cursussen, studiedagen en themabijeenkomsten.

De adviezen zijn erop gericht de gebruikskwaliteit van de woonomgeving en de woning
te bewaken en te bevorderen.