Mijlpalen

De ontstaansgeschiedenis van de VAC-organisatie kan verteld worden aan de hand van een aantal mijlpalen. We gaan achtereenvolgens terug naar:

  • 1946: de allereerste Adviescommissie Wonen (toen nog VAC geheten) wordt opgericht in Rotterdam           
  • 1965: de koepelorganisatie, Landelijk Contact voor de VAC's genaamd, wordt opgericht                 
  • 1990: koepelorganisatie Landelijk Contact van de VAC's bestaat 25 jaar             
  • 2004: Nieuwe naam en nieuwe huisstijl: mannen zijn vanaf nu welkom als VAC-lid
  • 2011: een dubbel jubileum: het VAC-werk bestaat 65 jaar en koepelorganisatie VACpunt Wonen bestaat 45 jaar                


1946: allereerste Adviescommissie Wonen opgericht
In de de wederopbouwperiode vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er veel huizen gebouwd. Het waren vooral de mannen die bouwden en de vrouwen die thuis waren. Die vrouwen maakten dus het meeste gebruik van de woning en ervoeren in de praktijk hoe een huis woonde. Vrouwen in Rotterdam liepen tegen een aantal onhandigheden aan en spraken daar met hun mannen over die in de bouw zaten. Zij wilden graag de tekeningen zien vrdat er gebouwd werd. Deze vrouwen zijn zich gaan verzamelen en zo ontstond de allereerste VAC (afkorting van Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw) in Rotterdam. Dit fenomeen verspreidde zich als een olievlek over het land. 


1965: koepelorganisatie Landelijk contact opgericht 
Al sinds 1955 is er een secretariaatsadres voor de kersverse VAC's. Met de toename van het aantal commissies neemt ook de behoefte aan meer uitwisseling en uniformiteit toe. Daarom wordt in 1965 de landelijke koepel opgericht, die voluit 'stichting Landelijk Contact van de Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw en de woonomgeving' heette. Inmiddels zijn er dan een kleine tachtig commissies actief, verspreid over het hele land.


1990: Landelijk Contact bestaat 25 jaar
Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met de uitgave van het boek 'Bouwen aan kwaliteit... een kwestie van volhouden'. Sinds 1965 hebben de VAC's een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn uitgegroeid tot een vrij hechte organisatie van vrijwilligers. Het aantal commissies is sterk toegenomen en benadert nu de 250. De ondersteuning van het Landelijk Contact is, mede de sinds eind jaren zestig toegekende overheidsbijdrage, steeds professioneler geworden en het werkterrein wordt steeds breder. Het perspectief is nog wel steeds dat van de vrouw: "De stichting heeft tot doel het behartigen van de belangen van de woonconsument. Zij doet dit vanuit de visie van de vrouw." zo staat te lezen in de dan geldende statuten.


2004: De vernieuwing: naam, huisstijl, achterban
In 2004 is het tijd voor een frisse wind. De naam van de koepelorganisatie wordt veranderd in VACpunt Wonen. Parallel daaraan wordt ook de huisstijl vernieuwd. Vanaf dit moment zijn ook mannen officieel welkom als lid van de VAC's. De commissies worden vanaf die tijd steeds vaker Adviescommissies Wonen genoemd; de V van Vrouwen is immers lang niet altijd meer van toepassing.


2011: 65 jaar sterk in VAC-werk
Het 65-jarig bestaan van de VAC-organisatie is groots gevierd. We organiseerden een jubileumcongres voor ruim 600 VAC-leden, we maakten een jubileumboek en een jubileumfilm, we strikten dertien prominenten uit de bouwsector voor een videofelicitatie n we richtten de allereerste VAC in Rotterdam opnieuw op! En we kunnen nog lang niet met pensioen...

2016: 70 jaar vr woonkwaliteit!
2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar n het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Reden om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven. In alle activiteiten staat onze doelstelling voorop: de bewoner een meer centrale plek geven bij bouwen en wonen, een bijdrage leveren aan de vraaggerichtheid van de bouwsector n een verbetering van de woonkwaliteit. Lees verder>

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >