Actueel 2017

Bezoek Delftplein in Haarlem

Elan Wonen heeft aan het Delftplein in Haarlem 160 containerwoningen, in oppervlak varierend tussen 20 en 47 m2, gerealiseerd.

Onder leiding van een projectleider heeft VAC Haarlem in juli deze woningen voor starters en statushouders bezocht.

Bezoek Transformatie gebouwen bij station Sloterdijk te Amsterdam

Het Transformatie Buro Amsterdam heeft VAC Haarlem rondgeleid in het centrum tevens stationsgebied van Sloterdijk.

In het stationsgebied bleek 25% van de kantoorpanden leeg te staan. Naast uitgebreide informatie over nieuwbouw en toekomstige bouw liet bovenstaand 

buro ons een 3-tal voormalige kantoorpanden zien, die getransformeerd zijn in woonunits met een oppervlak van 20 tot 45 m2 voor studenten en 

statushouders. Transformatie Buro Amsterdam faciliteert het transformatieproces van leegstaande gebouwen binnen de beleidslijnen waarin

projectontwikkelaars willen investeren.

Bezoek Itho Daaldrop

In augustus heeft VAC Haarlem een bezoek gebracht aan Itho Daaldrop te Tiel.Het bedrijf levert producten zoals cv-ketels, waterpompen, boilers en ventilatiesystemen. Energie neutraal is het streven en dat is nu al mogelijk omdat producten en geavanceerde systemen elkaar kunnen versterken.

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag voor mensen met een beperking werd van kracht. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen! De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusief gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen.
VACpunt Wonen ontwikkelde speciaal voor de Adviescommissies Wonen een ‘Checklist Fysieke Toegankelijkheid’ waarmee gebouwen in de gemeente getoetst kunnen worden.
VAC Haarlem heeft de toegankelijkheid van de Toneelschuur/Filmschuur onderzocht m.b.v. deze checklist. Het gebouw scoort goed op diverse onderdelen zoals receptie, wachtruimte toilet, gangen en liften. In het theater/bioscoop kunnen 2 stoelen verwijderd worden om ruimte te maken voor een rolstoelgebruiker.
Minpunten: de entreedeur is voor een rolstoelgebruiker niet te openen. De deur is te groot en te zwaar. De aanduiding waar het invaliden toilet is, ontbreekt. Dit geldt overigens ook voor de overige toiletten, maar is een bewuste keuze van de ontwerper van de binnenruimte, zoals ons werd verteld.
We danken de Toneelschuur/Filmschuur voor hun medewerking.


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Actueel 2016

Uitreiking Lieven de Key Penning 2016

De VAC Haarlem was aanwezig bij de uitreiking van de Lieven de Key Penning 2016.
Het thema was dit jaar architectuur, waarbij de publieksprijs is gegaan naar het Hof van Dumont aan de Schipholweg en de penning is gegaan naar de nieuwe villa van de fam. Euverman aan het Prinsen Bolwerk. Aan de hand van foto’s van verschillende bouwwerken in Haarlem (oud en nieuw) was dit een leuke en leerzame lezing.


Studiebijeenkomst OTIB

Diverse leden van VAC Haarlem waren op 4 november op een studiebijeenkomst bij OTIB (Opleidings-en ontwikkelingsfonds voor technische installatie bedrijf) in Woerden. OTIB is een innovatie fonds dat er voor zorgt dat specialistische bouwkennis klaar is als er vraag naar is. Bij OTIB werden wij door 5 proefwoningen geleid, die voor een vooraf ingegeven doelgroep waren opgesteld. Onze interesse ging vooral uit naar domotica, thuisblijvers, zorgwoningen en alles wat daar verband mee houdt. Al met al een leerzame studiebijeenkomst. Een echte aanrader voor iedereen die zich -beroepsmatig of als vrijwilliger- met woonkwaliteiten bezighoud.

 

Jubileum VACpunt Wonen

70 jaar geleden werd in Rotterdam de eerste VAC opgericht. In Haarlem werd VAC Haarlem door het college van B&W officieel ingesteld in 1959. VACpunt Wonen werd als landelijk ondersteuningspunt in 1966 opgericht. Alle reden voor de landelijke organisatie van een feestelijke jubileumdag over woonkwaliteit. Hoewel er in de naoorlogse jaren veel is bereikt, staat het nut en noodzaak van het VAC werk, gezien de vele inhoudelijke verbeteringsadviezen tav woonkwaliteit nog steeds buiten kijf.

Tijdens de jubileumdag op 6 oktober 2016 is de Margaret Staal-Krophollerprijs voor gebruikskwaliteit uitgereikt. Met de prijs willen we personen en/of bedrijven in het zonnetje zetten die zich sterk maken voor de gebruikskwaliteit van het wonen en het VAC-werk daarom een warm hart toedragen. De prijs is gewonnen door Projectbureau Zuidpolder. Zij kregen de award overhandigd door niemand minder dan minister Blok.


Bezoek Amsterdamse Staatsliedenbuurt en Museum Het Schip

In het kader van haar jaarlijks bijzonder uitje, brachten de leden van VAC Haarlem op 28 september een bezoek aan de Amsterdamse Staatsliedenbuurt en aan museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt.Waar de Staatsliedenbuurt in de jaren 80 een no-go area was waar velen de wijk niet in durfden, zagen we nu onder leiding van gids Ruud wat opknapbeurten, stadsvernieuwing en hergebruik van industrieel erfgoed teweeg kunnen brengen. En aan de Kostverlorenkade gaf Architect Rob Krier een totaal ander aanzien met zijn monumentale nieuwbouw in postmoderne stijl. Op het voormalige Gemeente Water Leidingterrein (GWL-terrein) bekeken we het daar onder de supervisie van architectenbureau KCAP milieuvriendelijk gebouwde woonwijkje. Museum Het Schip is een museum in Amsterdam-West, gevestigd in het huizenblok met dezelfde naam. Het museum is gewijd aan de Amsterdamse School. Het Schip is een van de drie blokken arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen in de Spaarndammerbuurt die zijn ontworpen door Michel de Klerk in de stijl van de Amsterdamse School.


Toekomst Visie Haarlem 2040

VAC Haarlem was op 7 juli aanwezig bij de 1e presentatie van Toekomst Visie Haarlem 2040. Deze presentatie was het resultaat van ongeveer een maand lang informatie/inloopavonden georganiseerd door wijkraden en andere instanties in de gehele stad en de laatste week op het Stadhuis. Uit een enorme berg Post-it’s, met onderwerpen, als Ecologie, Politiek, Toerisme, Werkgelegenheid, enz. heeft het projectteam een korte presentatie gegeven. Van de gelegenheid om na de presentatie nieuwe input te geven is ook door VAC Haarlem gebruik gemaakt.


De Toekomst van de Prins Bernhardlaan. 

VAC Haarlem was op 1 juni aanwezig bij de discussieavond over De Toekomst van de Prins Bernhardlaan in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Naar aanleiding van de expositie ‘Van Bosch tot Park’ werd gesproken over ideeën voor toekomst van de Haarlemse Prins Bernhardlaan. O.a. de stadsbouwmeester Max van Aerschot én de voormalige stadsarchitecten Thijs Asselbergs en Joop Slangen gaven, net als vertegenwoordigers van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, hun toekomstvisie en gingen onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC, met elkaar en het publiek in gesprek. 


Pilot toepassing zonnepanelen in glazen gevel

Op 30 mei nam VAC Haarlem deel aan een door Elan Wonen samen met TNO georganiseerde bijeenkomst, waarin mogelijkheden werden besproken voor een proefproject, waarbij een glazen gevel van een kassenbouwconstructie rondom een bestaand appartementengebouw gemonteerd wordt.In het glas kunnen zonnepanelen/zonnecellen opgenomen worden, waardoor de gevel optimaal gebruikt kan worden voor de opwekking van energie. Hoewel het idee de woonconsument in het algemeen wel aansprak, waren er teveel vraagtekens om de betrokken bewoner(s) op dit moment over de streep te trekken. 


Renovatie en Transformatiebeurs

Op 14 april werd deze beurs door VAC Haarlem bezocht waarbij de aandacht vooral gericht is op WTW installaties in een woning. WTW(Warmte Terug Winning ) is een eenvoudig principe, die gebruikt maakt van een warmtewisselaar en terug te vinden is in tal van toepassingen. Onze aandacht ging daarbij vooral uit naar de de gebruikersvriendelijkheid en onderhoudsnoodzaak van filtersystemen in bestaande WTW installaties. Deze kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen indien deze niet op regelmatige tijden worden vervangen c.q. schoongemaakt. De voorschriften van de fabrikant worden niet altijd door de gebruiker nageleefd. 


Conferentie Bouwend Haarlem

VAC Haarlem nam op 18 maart 2016 deel aan de jaarlijkse conferentie Bouwend Haarlem. Een bijeenkomst voor iedereen die een rol heeft in de Haarlemse woningvoorraad en de woonomgeving. Onder het motto “Oppakken en doorpakken” ging het deze keer niet over probleemanalyses of concrete projectplannen, maar alleen over de noodzaak om “out of the box” te denken bij alle fysieke vraagstukken in de stad. Als voorbeeld en als inspirator trad Daan Roosegaarde op. De ca. 150 aanwezigen vonden het inderdaad een inspirerende middag.


Liever Thuis Beurs

Op 22 februari bezochten twee VAC Haarlem leden de "Liever Thuis Beurs" Deze beurs gaf informatie over comfortabel en slim wonen en richt zich op mensen die langer thuis willen en blijven wonen. Met de opgedane kennis kan VAC Haarlem corporaties en projectontwikkelaars nog beter van dienst zijn met gerichte woonkwaliteit adviezen in met name de eerste fases van nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen voor levensloopgeschikt wonen.
2015

 Woon Kwaliteits Onderzoek Boerhaavewijk

In opdracht van Elan Wonen is een WoonKwaliteitsOnderzoek uitgevoerd naar de bewonerstevredenheid over de renovatie in de Van de Beltstraat en Ledeboerstraat (totaal 80 woningen). Van de 68 woningen die in aanmerking kwamen voor het onderzoek, zijn de bewoners van 42 woningen geënquêteerd namelijk van 27 appartementen en 15 maisonnettes. De appartementen zijn gerenoveerd en de maisonnettes zijn geheel nieuwe woningen.
De informatiebijeenkomsten vooraf zijn slecht bezocht en er was geringe belangstelling voor de modelwoning. Daarentegen waren de bewoners zeer tevreden over het intakegesprek vooraf met de aannemer. Opvallend is dat de bewoners geen aandacht hebben voor het boekje Woontips. De bewoners van beide straten zijn over het algemeen tevreden over hun woning, zowel de gerenoveerde als de nieuwe maisonnettes.

Bezoek Rotterdam

In het kader van een werkbezoek bezochten de VAC leden op 6 november de Kubuswoningen van de architect Piet Blom en het Sonneveld huis van Leendert van der Vlugt. Een groter contrast tussen die twee is nauwelijks denkbaar.
Het basis idee van de kubuswoningen ( een gekantelde kubus, ook wel paalwoning of boomwoning genoemd ) is dat er gebouwd wordt op kolommen, zodat de ruimte onder de bebouwing openbaar kan blijven. Met als gevolg dat de wanden allemaal schuin aflopen, hetgeen de bruikbaarheid van de woningen niet ten goede komt. Het is moeilijk kasten, wand meubelen en bureaus te plaatsen. Desalniettemin zie je buiten een prachtig ontwerp.
Het Sonneveldhuis ( behorend tot het Nieuwe Instituut ) is een van de best bewaard gebleven woonhuizen in de stijl van “Het Nieuwe Bouwen”. Het Nieuwe Bouwen is een functionalistische architectuur, die ontstond begin 20e eeuw. Aan de basis van een ontwerp is de functie van het gebouw en de behoeften van de gebruikers het belangrijkste.
En dat was in het Sonneveld huis goed te zien. Behalve de inrichting met warme heldere kleuren en Gispen meubelen waren we onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid van deze prachtige woning. Vanuit bewonersperspectief een zeer geslaagd ontwerp.
Aangezien we toch in Rotterdam waren hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Markthal en het nieuwe Centraal Station te bewonderen.

Bezoek VDM, prefab woningen in Drogeham

Op 9 juli 2015 brachten 6 leden van VAC Haarlem een bezoek aan het familiebedrijf VDM (Van Der Meer) in het Friese Drogeham.
Het innovatieve VDM bouwt prefab woningen volgens een eigen systeem, een combinatie van houtsysteembouw en traditionele bouw. Men bouwt energiezuinige en zelfs energie neutrale huizen ( ongeveer 200 a 250 per jaar ). Daarnaast renoveert het bedrijf bestaande woningen. Het energiezuinige zit hem vooral in de buitenschil. Er zijn geen energielekken door verantwoorde bouwmaterialen, (o.a. door een dikke isoleer laag) .
Na een heldere presentatie werden we rondgeleid door de fabriek.

Bezoek zorgcomplex Schoterhof

Gezien de veranderende wetgeving in de zorg, heeft VAC Haarlem contact gelegd met Woonzorg Nederland. Deze organisatie beheert ook een aantal woonzorgvoorzieningen in Haarlem. VAC Haarlem ziet hierin een taak weggelegd, omdat steeds vaker ouderen, in een redelijke mate van zelfstandigheid, gaan wonen in deze gebouwen.
Om dit in ogenschouw te kunnen nemen, is VAC Haarlem uitgenodigd het zorgcomplex Schoterhof te bezichtigen. Een bewoner heeft uitvoerig zijn driekamerappartement laten zien. Voor ons interessant te zien hoe het met de woonkwaliteit is gesteld.

Delftwijk 10 jaar

Op 25 maart 2015 bezochten 3 leden van VAC Haarlem het symposium 10 jaar Delftwijk. Door een goede samenwerking van verschillende partijen en consumenten heeft men in Haarlem noord een resultaat bereikt waar men trots op kan zijn . De wijk dreigde 10 jaar geleden te verloederen, maar wie nu door de wijk wandelt ziet een gevarieerde en aansprekende architectuur en veel groen voorzieningen.

Enquête Boerhaavewijk

VAC Haarlem gaat in opdracht van Elan Wonen in  het najaar van 2015 een mondelinge enquête uitvoeren. De bewoners van de gerenoveerde woningen in de vd Beltstraat en de Ledeboerstraat zal naar hun ervaringen tijdens de renovatie en hun woonervaring na oplevering gevraagd worden. In dezelfde straten wordt aan de bewoners van de nieuw gecreëerde maisonnettes naar hun woonervaring vanaf oplevering gevraagd worden. 

 


2014

OTIB in Woerden

Twee leden van de commissie hebben in september deelgenomen aan een studiebijeenkomst bij OTIB (het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf ) in Woerden, georganiseerd door VACpunt Wonen.
OTIB heeft het project Technologie Thuis Nu opgestart. Omdat oudere mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, dienen woningen hiervoor aangepast te worden. Er zijn in een modelwoonwijk vier voorbeeldwoningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.
In deze woningen is te zien hoe technologie op maat een belangrijke bijdrage kan leveren aan wonen op een veilige en comfortabele manier. Te denken valt aan contrasterende kleuren in de woning, automatische ventilatie, een goed lichtplan, alarmsignaleringen, sanitaire aanpassingen etc. Maatwerk hoeft niet altijd duur te zijn, het aanleggen van loze leidingen heeft een kostenbesparende werking.

Excursie in Haarlem

De jaarlijkse excursie van VAC Haarlem was dit keer in eigen stad, een bezoek aan de nieuwe Bavo kerk en een wandeling door de stad.
We maakten een heel interessante tour door het schip van de kerk en de verrassende catacomben van de kerk. De koster blijkt een waar kenner op bouwkundig en godsdienstig gebied en wist veel te vertellen over de geschiedenis van de kerk en haar omgeving.
Het thema van de stadswandeling georganiseerd door ABC architectuurcentrum is “Nieuwbouw in het centrum “. Het wordt een rondleiding die niet volgens planning gaat, maar daardoor vooral leuk en verrassend is. De eigenaar van meubelzaak Duivenboden wist ons te boeien met de verhalen over de panden waar hij invulling aan geeft. Het is goed om te zien hoe panden weer attractief en verrassend kunnen worden. Een stad als Haarlem heeft heel veel geschiedenis en daar raak je nooit over uitgepraat. 

Gebruikersteam Energie

Eind 2013 heeft VACpunt Wonen een gebruikersteam energie in het leven geroepen. Diverse leden van Adviescommissies Wonen uit het land hebben zich hiervoor aangemeld, waaronder ook 2 leden van VAC Haarlem.
Energiebesparing is in de bouwsector steeds belangrijker geworden. Dit biedt kansen voor het VAC-werk.
Adviescommissies Wonen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van energiebesparende maatregelen. Ook bij energiebesparing is de gebruikerskwaliteit van groot belang.

Het bouwbesluit voor iedereen leesbaar

Het Bouwbesluit is de korte naam voor alle regels en kwaliteitseisen die de rijksoverheid stelt aan gebouwen en de woonomgeving. Deze kwaliteitseisen zijn onleesbaar voor iedereen zonder een uitgebreide technische opleiding. Daarom heeft VACpunt Wonen de opdracht aangenomen van het Ministerie van BZK, om het Bouwbesluit te herschrijven in leesbare taal.
VAC Haarlem neemt deel aan het landelijke panel van VAC-leden die de herschreven teksten van commentaar voorzien.

Bezoek renovatiebeurs

In april zijn 3 leden naar de Renovatiebeurs geweest die werd gehouden in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Veel fabrikanten en dienstverleners toonden daar hun waren en prezen hun diensten aan die te maken hebben met het renoveren van oude(re) gebouwen.
Het was een behoorlijke stortvloed aan informatie maar wel interessant om een opfrisbeurt te krijgen voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van materialen.

Comficare

Twee leden zijn naar een studiemiddag geweest bij het bedrijf Van Dorp Welzijn met uitleg over Comficare. Met Comficare is het mogelijk om allerlei diensten die het mogelijk maken om langer zelfstandig te wonen met behulp van een tablet aan te bieden. Voorbeelden zijn: beeldbellen, bediening tv, contact met zorgverlener, bestellen boodschappen etc. Op de tablet wordt met eenduidige ‘knoppen’ gewerkt waardoor het zeer gebruiksvriendelijk is. Voor meer informatie zie: www.comficare.nl

 

Brandweer


Tijdens een vergadering heeft de adviseur brandveiligheid van de Brandweer het een en ander toegelicht en onze vragen beantwoord.
De controletoets voor woongebouwen en woningen wordt niet door de Brandweer uitgevoerd maar door de gemeente Haarlem.
De adviseur onderschrijft ons idee om één rookmelder per verdieping te plaatsen. In de keuken functioneert een thermische melder het beste. Voor informatie zie: www.brandweer.nl

2013

Bezoek 'slimste woning van Nederland'

VAC Haarlem heeft een werkbezoek gebracht aan het ‘slimste huis van Nederland’, gelegen op het Evoluonterrein in Eindhoven.       Op zoek naar vernieuwingen, vondsten en slimme toepassingen waar wij in de toekomst rekening mee kunnen houden in ons advieswerk. Want duurzaam bouwen, generatiebestendig wonen en het bouwen voor minder valide bewoners zijn gaandeweg geen wensen meer, maar noodzaak. Zijn er slimme en betaalbare oplossingen voor die noodzaak binnen bereik? Oplossingen, die zowel goed toepasbaar zijn in nieuwbouwprojecten als bij renovatieprojecten?
Aan dit werkbezoek heeft VAC Haarlem in elk geval de overtuiging overgehouden, dat er meer mogelijk is dan wij wisten.

VAC werk voor de bestaande bouw

Twee leden van VAC Haarlem hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van VacPunt Wonen met als thema “VAC werk voor de bestaande bouw”. Het werkterrein van de Adviescommissies Wonen verschuift langzaam van nieuwbouw naar bestaande bouw.      Dat betekent dat het VAC werk verandert. Hierover werd met leden van andere adviescommissies gediscussieerd met de bedoeling uit te zoeken hoe VacPunt Wonen hierbij ondersteuning kan bieden.

Rolstoeltoegankelijkheid

Denise Janmaat, directrice van het NIRT (Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid), heeft een lezing gegeven over rolstoeltoegankelijkheid voor de VAC’s van Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Haarlem
In enthousiaste bewoordingen kwam zij met een behoorlijk aantal voorbeelden waar de pijnpunten liggen waar mensen in een rolstoel mee te maken krijgen in het dagelijks leven. Voor mensen die plannen maken vaak iets waar zij niet bij stilstaan of te weinig kennis van hebben meegekregen vanuit de opleiding.
Zij pleit er voor om plannen in een vroeg stadium door deskundigen te laten bekijken.
 

Projectcommissies

VAC Haarlem zit in drie projectcommissies                                                                                                                                 

Projectcommissie Amsterdamse buurt
Voor een sloop nieuwbouwproject, gesitueerd aan het Drilsmaplein en een deel van de
Dr. Schaepmanstraat in de Amsterdamse buurt, worden 29 woningen vervangen voor 32 appartementen en 10 eengezinswoningen.
Twee leden van VAC Haarlem hebben zitting in de projectcommissie om samen met bewoners en wijkraad mee te praten over de nieuw te bouwen woningen.

Projectcommissie Slachthuisbuurt Zuid
Voor het project Blok Va en Vb in de Slachthuisbuurt Zuid is een projectcommissie samengesteld die bestaat uit bewoners die terugkeren in de nieuwbouw en leden van de wijkraad. VAC Haarlem is gevraagd om als ervaringsdeskundige zitting te menen in deze projectcommissie. Op deze wijze kunnen wij in een vroeg stadium onze op- en aanmerkingen betreffende het gebruiksgemak van de woning en de woon-omgeving ventileren.

Projectcommissie Boerhaavewijk 
Een deel van de Boerhaavewijk wordt verbeterd door renovatie en sloop/nieuwbouw. In de 1e fase wordt de Van de Beltstraat gerenoveerd. Daarom is de projectcommissie opgericht waarin medewerkers van de corporatie, bewoners en VAC leden zitten. 
Bij deze cascorenovatie wordt veel aan isolatie en ventilatie verbeterd. Ook wordt de entree verbeterd en worden de balkons achter vergroot. Daarnaast zal per woning een aantal verbeteringen  (keuken, badkamer en toilet) optioneel aangeboden worden.
De woningen op de 1e verdieping worden anders qua indeling; de andere woningen houden dezelfde indeling.
 

Blok voor Blok

De Gemeente Haarlem ontvangt geld voor het realiseren van het Green Deal project 'De Haarlemse Methode'. Het project staat voor een grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving Het project is gebaseerd op de door het Rijk geïnitieerde 'Blok voor Blok aanpak'.
Voor De Haarlemse Methode is een consortium opgericht, dat bestaat uit netwerkbeheerder Liander, de gemeente, woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen, VVE Tuinwijk Noord en Altera Vastgoedfonds.
De Haarlemse partijen willen minimaal 2.000 woningen energiezuiniger maken in de periode 2011 – 2015. Met het energiezuiniger maken van de woningen wordt ook gelijktijdig de openbare ruimte aangepakt.
VAC Haarlem heeft al contact met betrokken partijen en zal de komende tijd de nodige inbreng hebben bij het realiseren van dit project.
2012

WKO energie

Op verzoek van VACpunt Wonen, in samenwerking met Spaarne Buiten VOF, heeft VAC Haarlem in oktober 2012 een Woon Kwaliteit Onderzoek Energie uitgevoerd naar het project Spaarne Buiten te Spaarndam.
Doelstelling van dit onderzoek was knelpunten te signaleren zodat verbeteringen bij nieuwe projecten doorgevoerd kunnen worden, waardoor het woongenot en de klantenbenadering in de toekomst nog verder geoptimaliseerd kunnen worden.
De enquêtevragen zijn door VACpunt Wonen opgesteld in overleg met VAC Haarlem.
De gegevens van deze enquête zijn door VACpunt Wonen in tabel gezet en verder uitgewerkt door VAC Haarlem
Het gehele project bestaat uit 77 woningen en is gerealiseerd volgens het Volker Wessels duurzaamheidconcept Climate Ready. De woningen zijn energiezuiniger dan wettelijk vereist. Van de 67 woningen die hebben deelgenomen zijn er 37 enquêtes ingevuld, waarvan 21 mondeling zijn afgenomen en 16 schriftelijk zijn ingevuld.
Opvallend is dat de bewoners de woning niet kiezen vanwege de energiebesparende maatregelen, maar vooral vanwege de ligging van de woning, de hoogte van de koopprijs, de tuin en de vormgeving van de buurt. De energiebesparende maatregelen worden wel als positief beoordeeld.
De bewoners zijn tevreden over hun woning, het gemiddelde rapportcijfer is 7.6.
De onvrede gaat vaak over de ventilatie, het bedieningsgemak van de ventilatieroosters, het geluid in de tussenwoningen en in mindere mate over het binnenklimaat van de badkamer en vocht in de woning .

Excursie Koningsvrouwen van Landlust

In juni hebben 4 leden een bezoek gebracht aan het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’ (Bos en Lommer) in Amsterdam. Deze 183 woningen in bezit van woningcorporatie Eigen Haard zijn in 1932 gebouwd. Het betreft de eerste stroken-verkaveling (open bouwverkaveling) van Amsterdam en is een monument. Bij een gedeelte van de huizen zijn van 2 woningen 1 woning gemaakt en van de rest zijn 3 woningen omgebouwd tot 2 woningen waardoor een mix van kleine en middelgrote woningen ontstaat. VAC Amsterdam-noord is betrokken geweest bij dit project dit project.                                                                    Doelstelling bij de renovatie was het gebouw bouwtechnisch, bouwfysisch en woontechnisch te verbeteren, met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en met behoud van het oorspronkelijke beeld. In het ontwerpproces zijn bovendien de bewoners actief betrokken, o.a. met workshops in de naburige basisschool, waar de kinderen van niet of nauwelijks Nederlands sprekende ouders een brugfunctie vervulden. De toelichting en rondleiding waren zeer leerzaam.

Themabijeenkomst Bouwbesluit 2012

Op dinsdag 12 juni 2012 hebben twee leden van VAC Haarlem deelgenomen aan de thema-bijeenkomst Bouwbesluit 2012 in Utrecht.
Deze bijeenkomst werd verzorgd door Vacpunt Wonen.
Per april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit ingegaan. Het uitgangspunt is: minder regels en meer uniformiteit.
Het besluit bestaat uit: Bouwbesluit 2003, Gebruiksbesluit 2008, aanvullende regels veiligheid wegtunnels en 418 gemeentelijke vorderingen
2011

Woonkwaliteit Onderzoek

In mei 2011 heeft VAC Haarlem een WoonKwaliteitOnderzoek uitgevoerd bij de bewoners van 81 woningen van Pré Wonen aan de Dr. Schaepmanstraat, zowel koop- als huurwoningen. Alle bewoners zijn gevraagd deel te nemen aan een schriftelijke enquête. lees verder

Contact WAC Zaanstad

In november 2011 hebben twee leden van VAC Haarlem contact gehad met WAC Zaanstad. Vacpunt Wonen is in 2011 gestart met een WAC (Woonadviescommissie) in Zaanstad. Als startende organisatie heeft WAC Zaanstad behoefte aan uitwisseling van praktische zaken met een ervaring woonadviescommissie. Daarom is er overleg tussen beide organisaties.

Regiobijeenkomst

Op 25 oktober 2011 is er een regiovergadering gehouden op uitnodiging van VAC Haarlem door VAC Heemstede, VAC Bloemendaal en VAC Haarlemmermeer in het stadhuis van de gemeente Haarlem.We hebben ervaringen uitgewisseld. De projectmanager Stationsplein, van de gemeente Haarlem heeft een presentatie gehouden over het Project herinrichting Stationsplein.

Nieuwe Woonvisie

In juli 2011 heeft de VAC schriftelijk gereageerd op de door de Gemeente toegestuurde vragenlijst in verband met de nieuwe Woonvisie die in 2012 de oude Woonvisie moet vervangen.
In oktober van dit jaar organiseerde de Gemeente een discussieavond in het ABC, waarbij de wethouder van gedachten wilde wisselen over enkele onderwerpen die in de nieuwe Woonvisie aan de orde zullen komen.
Genodigden voor deze avond waren naast medewerkers van de Gemeente: Raadsleden, de Woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, de Provincie, bewonersraden,Woonservice en de VAC.
De voorzitter van de VAC heeft desgevraagd die avond deelgenomen in een panel

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

De secretaris van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft tijdens een vergadering van de VAC Haarlem het werk van de ARK toegelicht.
De commissie werkt op basis van de Welstandsnota 2004. Bij de adviezen werkt de commissie conform de regelgeving rond bouwplannen, bouwwerken en de monumentenregelgeving.

Excursie projectgroep Slachthuisbuurt Zuid.

De gemeente Haarlem werkt samen met de drie woningbouwcorporaties Elan Wonen en Pré Wonen en Ymere aan het herstructureringsproces van de Slachthuisbuurt.
In totaal worden ruim 600 woningen vervangen door nieuwbouw en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Twee leden van de VAC maken deel uit van de projectgroep Slachthuisbuurt Zuid van woningbouwcorporatie Elan Wonen. lees verder toon HTML-versie van het document

Rondleiding Bijlmermeer en NDSM terrein

September 2011 heeft VAC Haarlem een bezoek gebracht aan de Bijlmermeer en het NDSM terrein. lees verder

Jubileum VACpunt Wonen

Vijf leden van VAC Haarlem hebben op 31 maart 2011 een bijeenkomst in het theater de Flint bezocht naar aanleiding van het 45 jarige bestaan van VACpunt Wonen en het feit dat 65 jaar geleden de eerste woonadviescommissie is opgericht (zie ook www. VACpuntWonen).  lees verder

 2010

Bezoek Afval en Energiebedrijf Amsterdam

Op 3 september 2010 bracht VAC Haarlem 's ochtends een bezoek aan Afval en Energiebedrijf Amsterdam, afgekort AEB. lees verslag

Bezoek Search

Op 3 september 2010 bracht VAC Haarlem 's middags een bezoek aan Search, ingenieursbureau,laboratorium en opleidingsinstituut te Amsterdam. lees verslag

Overleg ouderenbonden (KBO, ANBO, PCOB, en SBO)

Vertegenwoordigers van de ouderenbonden hebben in mei de vergadering bezocht. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen en raakvlakken zoeken waar de VAC een bijdrage kan leveren in het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de woning.

Het SBO-NH (Samenwerkende Ouderenbonden Noord Holland) heeft bij de politiek aangedrongen op een beleid tot het bouwen van betaalbare huurwoningen en meer woningen voor ouderen. Flexibel bouwen is belangrijk. Er is een tekort aan levensloopgeschikte woningen, waarbij aangetekend moet worden dat het moeilijk is een definitie te geven van een levensloopgeschikte woning. De huidige woningen moeten bij voorkeur voldoen aan het certificaat woonkeur.
Opgemerkt wordt dat bij ouderen ook meer behoefte is aan woningen voor dementerenden (met ruimte voor mantelzorger). Ook wordt “gestippeld wonen” genoemd, een woonvorm van gemeenschappelijk wonen., waarbij ouderen verspreid worden over een woongebouw, waar zij samen met andere bewoners wonen.
VAC Haarlem let op kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de woning, zoals voldoende ruimte voor 2-persoonsbed, kasten, garderobe, uitbreidbaarheid, etc.. Ook de woonomgeving en toegankelijkheid worden getoetst.

Bezoek Stad van de Zon

Twee commissieleden hebben maandag 19 april 2010 deelgenomen aan de excursie, georganiseerd door Vacpunt Wonen, naar Stad van de Zon in Heerhugowaard.
In deze bijzondere woonwijk wordt gestreefd naar CO2 -emissieneutraliteit. Emissieneutraal wil zeggen dat er net zoveel duurzame energie wordt opgeleverd als verbruikt. Dit wordt bereikt door de toepassing van zonnepanelen, het bouwen van energiezuinige woningen en het plaatsen van drie windturbines en de aanplant van bomen in het Huygendijkbos, onderdeel van het recreatiegebied Park van Luna.

Cursus Wonen en Zorg

VAC Haarlem heeft voor haar leden en enkele leden van de VAC´s uit Haarlemmermeer en Heemstede de cursus Wonen en Zorg georganiseerd. De cursus werd gegeven door Nelleke Nelis van VACpunt Wonen in het stadhuis van Haarlem.  Er is onder andere gesproken over de toegankelijkheid van woningen voor rollators en rolstoelen, plaatsen van scootmobiels in een woongebouw en indeling van de verschillende ruimten in een wijkcentra zodat verkeersruimten goed functioneren.

Overleg met Fietsersbond (ENFB)

Vertegenwoordigers van de Fietsersbond Haarlem hebben de vergadering van VAC Haarlem in februari 2010 bezocht. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • Het belang van voldoende bergruimte voor fietsen.
  • Het toenemend aantal fietsen met afwijkende maten waaronder bakfietsen.  
  • Kwaliteit van fietsenrekken, belangrijk is voldoende ruimte tussen de fietsen.