Organisatie

Het werk van lokale Adviescommissies Wonen

De Adviescommissie Wonen en VACpunt Wonen zijn de enige partijen in de bouwwereld die plannen voor woningen en woonomgeving toetsen op gebruikskwaliteit. De commissie, meestal werkzaam onder de naam VAC of WAC beoordeelt de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving vanuit het oogpunt van toekomstige bewoners en doet voorstellen voor verbeteringen aan opdrachtgevers.

Ook meet zij de tevredenheid van de bewoners via een WoonKwaliteitOnderzoek. De onderzoeksresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.

In Nederland werken zo'n 75 Adviescommissies Wonen. Ze bestaan uit enthousiaste, deskundige en ervaren vrijwilligers, die vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid werken aan de kwaliteit van het wonen.


Hoofdactiviteiten van het VAC-werk

De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en daarover advies uitbrengen.
  • Beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover een advies uitbrengen. Het gaat om structuurplannen, gebiedsvisies en bestemmingsplannen.
  • Uitvoeren van WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) of Quick Scan. Door een gesprek/enquete met bewoners krijgen we inzicht in de gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving. Knelpunten worden gesignaleerd en besproken met de opdrachtgever. De VAC Haarlem neemt de resultaten mee in haar toekomstige werk.


VACpunt Wonen

VACpunt Wonen is de landelijke koepel van alle lokale Adviescommissies Wonen. Al meer dan 40 jaar ondersteunt VACpunt Wonen de Adviescommissies Wonen via deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en onderzoek. Daarnaast zet VACpunt Wonen zich landelijk in voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

Woningcorporaties

De VAC heeft jaarlijks overleg met de directies van de drie Haarlemse woningcorporaties: Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere.

Regelmatig wordt ook overleg gevoerd met de diverse medewerkers van dezelfde woningcorporaties.
Met regelmaat wordt een VAC-lid gevraagd ter advisering zitting te nemen in een projectgroep of bouwteam.