Algemene links

Aannemers
Bouwend Nederland
Unie van elektrotechnische ondernemers

Architectuur
Archined
Architectuur Lokaal
Architectuurpagina 
Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
Bond van Nederlandse architecten
De gebouwengids

Bouw-portals
Bouwpagina 
Bouwweb
Woningbouw startbewijs

Corporaties
Aedes

Kenniscentra
Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht 
Expertisecentrum leeftijd en maatschappij
Habitat Platform
Informatiecentrum Eigen Bouw 
SBR
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
TNO Bouw

Overheid

Digitale overheidsloketten
Energieportal VROM
Ministerie van VWS
Ministerie van BZK     
Wetgeving 
Bouwbesluit
Gids bouwregelgeving
Bestemmingsplan
Campagne 'Meer met minder'

Woonconsumentenorganisaties
Consumentenbond
Consument en veiligheid
Klub van Lange mensen Nederland
Vereniging Eigen Huis
Woonbond
Woonster

WoonKeur en partners
Anbo
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad
PCOB
Politiekeurmerk
SKW Certificatie
UnieKBO
WoonKeur


Woning

Domotica
Smart homes
Startpagina Huis van de toekomst
Toegankelijke informatie over installaties

Duurzaam bouwen
EnergiePortal Duurzaam Bouwen
Duurzame energie in gebouwde omgeving
Woningbouwwijzer
Milieu Centraal
SVE
Verbouwwijzer

Geluid
Nederlandse Stichting Geluidshinder
Startpagina geluid

Particulier opdrachtgeverschap
www.zelfjehuisbouwen.nl

Veiligheid
Brandweer
Consument en Veiligheid
Alles over brandveiligheid

Ventilatie
Platform Binnenmilieu
Stichting Natuurlijke ventilatie
Vereniging Huis en klimaat

Woonzorg
Innovatieprogramma Wonen en Zorg
Vilans
Woningaanpassing
Woonzorg Nederland
Toegankelijkheidssymbool
Verplaatsbare mantelzorgwoning


Woonomgeving

Leefbaarheid
Milieu en Gezondheid
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
Wijkalliantie

Lichtvervuiling
Laat het donker donker
Platform Lichthinder

Speelruimte
Landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie
Stichting Speelruimte

Verkeer & vervoer
Veilig Verkeer Nederland
Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW)
Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek
Platform ruimte voor de jeugd


Overig

Excursies & exposities
Aorta
Architectuurinstituut
Stichting K.L. Poll

Vrijwilligerswerk
Portal vrijwilligerswerk
MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

 

  

 

 

 

 

 


  

 

 

 


 

 


  

 

 


 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >