Belangenbehartiging & publiek belang

Van oudsher staat VACpunt Wonen voor het publieke belang: zij behartigt de belangen van bouw- en woonconsumenten. Het middel dat hiertoe wordt ingezet is het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers, die zich op lokaal en regionaal niveau inzetten voor een betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Dat netwerk is meteen wat de VAC-organisatie zo uniek maakt: er is geen enkele andere organisatie in Nederland zich op deze wijze heeft georganiseerd en daarmee opkomt voor de belangen van ßlle woonconsumenten in Nederland.

Het onderhouden en ondersteunen van dit netwerk is daarom een eerste vereiste voor het uitvoeren van de belangenbehartiging. Dit is immers cruciaal voor het in stand houden van de VAC-organisatie. De lumpsum subsidie die het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2016 nog ter beschikking stelt, wordt dan ook voor dit doel ingezet. Mede omdat er vrijwel op geen andere wijze financiering voor deze activiteiten te verwerven is.

De belangenbehartiging valt uiteen in:

Netwerk Adviescommissies Wonen
Ultimo september 2015 bestaat het netwerk van Adviescommissies Wonen uit 107 commissies, die actief zijn in ca. 215 gemeenten. In 2016 investeren we in het versterken van de bestaande commissies. Het streven is meer en duidelijker afspraken te maken over deskundigheid en uniformiteit enerzijds en betrokkenheid en binding anderzijds. Deze activiteiten komen in de plaats van oprichten van nieuwe en doorstarten van bestaande Adviescommissies Wonen die anders richting opheffing zouden gaan. Als er geen andere optie is dan opheffing van een commissie, wordt wel gestreefd het werkgebied bij bestaande commissies onder te brengen. Bestaande commissies worden waar mogelijk en nodig ondersteund. Enerzijds met een standaard aanbod aan producten en diensten, en anderzijds met begeleiding op maat.

Trainingen
Deskundigheid is de kurk waar het VAC-werk op drijft. Zonder deskundigheid geen geloofwaardig VAC-advies. Het ontwikkelen van nieuwe trainingen wordt steeds meer vraaggericht en kostendekkend opgepakt. Nieuwe trainingen zijn dan ook opgenomen het onderdeel ‘Vraaggerichte activiteiten’.

Het inhoudelijk herzien van bestaande trainingen wordt (zoveel mogelijk) onder de lumpsum subsidie uitgevoerd. Onderhoud aan alle trainingen is nodig, daarnaast specifiek aandacht voor de nieuwe wetgeving die in ontwikkeling is. Denk met name aan de Omgevingswet en de BBL (Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving, kortweg het Bouwbesluit).


Inspraak, lobby & beleidsbe´nvloeding
Om de belangen van de bouw- en woonconsument zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen, streeft VACpunt Wonen naar vergroting van de naamsbekendheid onder specifieke doelgroepen. Hiervoor worden diverse middelen ingezet: van face-to-face gesprekken tot persberichten en social media. Tweede Kamerleden vormen een belangrijke doelgroep voor de lobby c.q. vergroting van de naamsbekendheid. Bekendheid met het VAC-werk en de overtuiging dat de VAC-organisatie een publiek belang dient, is van groot belang bij het streven naar een bijdrage voor de rol als belangenbehartiger die VACpunt Wonen vervult. Daarom wordt in 2016 meer aandacht besteed aan de lobby hiervoor.

Daarnaast streeft VACpunt Wonen ernaar om zitting te hebben in beleidsbepalende en normerende organen. Zo heeft VACpunt Wonen een zetel in de Juridisch Technische Commissie (JTC) en het Overleg Platform Bouwregelgeving (OPB) van het ministerie van BZK. Ook is VACpunt Wonen betrokken bij het Opleverdossier, de oprichting van een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO), Platform Voorbereiding Stelselherziening en SKOOB (Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement). Daarnaast heeft VACpunt Wonen zitting in het Gebruikersplatform GPR Gebouw en het bestuur van de stichting Woonkwaliteit, de eigenaar van het Woonkeur keurmerk. Bij een aantal inspraak- en lobbytrajecten trekt VACpunt Wonen samen op met de Woonalliantie: een samenwerkingsverband van de consumentenorganisaties Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen. Zo heeft een vertegenwoordiger van de Woonalliantie zitting in de Stuurgroep Kwaliteitsborging Bouw.


Publicaties & instrumenten

VACpunt Wonen heeft de volgende instrumenten beschikbaar:

  • WoonKwaliteitWijzer
  • ToetsWijzer 2.0
  • Gebruikerstoets Wonen ‘Van Zelfstandig tot Zorg’
  • WoonKwaliteitOnderzoek
  • Websites Verbouwervaringen en WoningChecklist
  • WAG-advieslijsten

Daarnaast verzorgt VACpunt Wonen enkele publicaties voor de Adviescommissies Wonen:

  • De website: besloten deel
  • Koerier Online: gratis digitale nieuwsbrief voor de VAC-leden
  • Brochures & infobladen
  • Relatiemagazine Woonkwaliteit!

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >