Vraaggerichte activiteiten

VACpunt Wonen heeft een aanbod van producten en diensten die zij levert aan verschillende stakeholders en waar een vergoeding tegenover staat. Het wezenskenmerk van alle producten en diensten is dat zij de kernwaarden van de VAC-organisatie ondersteunen, namelijk het bewaken en bevorderen van de gebruikskwaliteit van het wonen in Nederland.

Er is echter wel een fundamenteel verschil tussen de producten en diensten die zij levert aan de eigen organisatie en aan externe stakeholders. Dat heeft met name te maken met de (hoogte en de wijze van de) vergoeding die daar tegenover staat.

De vraaggerichte activiteiten vallen uiteen in:

Trainingen
Zonder deskundigheid geen kwalitatief goed VAC-advies. In 2015 is het cursusaanbod en de werkwijze tegen het licht gehouden en aangepast aan de eisen van deze tijd. De verplichte cursussen zijn deels omgezet in e-learningmodules waardoor de (variŽteit in) instapniveau en wensen ten aanzien van tempo en tijdstip (deels) zijn ondervangen. Ook de overige middelen voor het delen en uitwisselen van kennis meegenomen en dit heeft geresulteerd in een leerdoelenroute met bijbehorende middelen en methoden waarop de doelen bereikt kunnen worden.

In 2016 zullen we opnieuw een aantal trainingen (door)ontwikkelen en aanbieden. 

Producten en diensten voor Adviescommissies Wonen (intern)
Adviescommissies Wonen die zich aansluiten bij VACpunt Wonen leveren hiervoor een passende bijdrage, de zogenaamde afdracht. Een ‘ouderwets’ woord dat inhoudt dat elke commissie (op basis van een vaste voet en een variabel deel (namelijk inwoneraantal) een lidmaatschapsbijdrage betaalt aan VACpunt Wonen. Hiervoor krijgt de Adviescommissie Wonen het recht het logo te voeren, krijgt zij toegang tot het netwerk van Adviescommissies Wonen en heeft zij recht op een aantal gratis producten en diensten. Daarnaast is een aantal producten en diensten tegen (sterk) gereduceerd tarief beschikbaar.


Producten en diensten voor stakeholders (extern)
Sinds 2007 sluit VACpunt Wonen convenanten met de ‘gebruikers van het VAC-werk’: projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten. Deze convenanten betreffen afspraken over de VAC-dienstverlening, de procedures voor samenwerking en de financiŽle bijdrage die de convenantpartner levert aan de instandhouding van het VAC-werk.

Om (potentiŽle) convenantpartners te overtuigen van de meerwaarde van het VAC-advies en hen te stimuleren convenantafspraken met de VAC-organisatie te maken, verzamelt VACpunt Wonen adviezen en becijfert zij de besparingen die dit heeft opgeleverd.

Daarnaast levert VACpunt Wonen een aantal diensten en producten aan partijen in de bouwkolom, met name aan ontwikkelaars en corporaties. Dit op basis van offerte. De mogelijkheden zijn onder andere:

  • beoordeling woonconcept
  • beoordeling PvE
  • nulmeting (inventarisatie bewonerswensen voorafgaand aan renovatie)
  • WoonKwaliteitOnderzoek 
  • deelname aan tender/prijsvraag samen met partner in de bouwkolom
  • geven van presentaties & workshops over gebruikskwaliteit van het wonen

VACpunt Wonen is betrokken bij de ontwikkeling van de websites www.woningchecklist.nl en www.verbouwervaringen.nl. Via deze websites kunnen bewoners vooraf eisen aan hun woning inventariseren en achteraf hun ervaringen met producten en aanbieders delen. De markt heeft veel baat bij de informatie die op deze wijze verzameld wordt. VACpunt Wonen is bezig marktpartijen te enthousiasmeren om hiervoor een financiŽle bijdrage beschikbaar te stellen. De ontwikkeling van deze websites past tevens in het beleidsvoornemen van de overheid rond kwaliteitsborging en een grotere rol van de consument in het bouwproces.


 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >