Activiteiten

Het werk van de Adviescommissies Wonen bestaat grofweg uit twee pijlers:

VACpunt Wonen ontwikkelt hiervoor de benodigde instrumenten. Ook stelt zij richtlijnen voor adviezen op en verzamelt en verwerkt ze onderzoeksgegevens.

Advisering
De meerwaarde van een advies van een Adviescommissie Wonen is dat deze kijkt vanuit de rol van de toekomstige bewoner. Een Adviescommissie Wonen heeft een praktische blik, heeft veel bouwtekeningen gelezen en pikt er 'fouten' uit die later vaak essentieel zijn voor de bewoner, bijvoorbeeld een onveilige trap of ramen die niet open kunnen omdat ze te hoog zijn geplaatst.

De basis voor het VAC-advies is de WoonKwaliteitWijzer. Dit handboek van de VAC-organisatie bevat een uitvoerige beschrijving van het begrip gebruikskwaliteit en dient als richtlijn voor het advies. Aan de hand van de WoonKwaliteitWijzer toetst een Adviescommissie Wonen de plannen, plattegronden of installaties op gebruikskwaliteit.

Veel commissies werken op basis van een convenant met de gemeente, woningbouwcorporatie of ontwikkelaar en krijgen vaak automatisch de bouwtekeningen aangeleverd. Andere commissies nemen zelf het initiatief om de tekeningen op te vragen. Ook particulieren kunnen hun tekening of eerste schets van de architect voorleggen aan een Adviescommissie Wonen. In een gesprek met de opdrachtgever licht de commissie het advies toe. Het staat de opdrachtgever vrij de aanbevelingen wel of niet over te nemen.

Onderzoek
De Adviescommissies Wonen evalueren hun eigen adviezen: 

  • door een terugkoppeling met de opdrachtgever
  • door middel van een zogenaamd WoonKwaliteitOnderzoek (WKO)

Dit is een onderzoek naar de tevredenheid van bewoners over hun woning en woonomgeving. Niet alleen wordt zo het uitgebrachte advies getoetst, maar tegelijk verzamelt een commissie informatie over veranderingen in de wensen van de woonconsument, trends in de woningbouw en veel voorkomende knelpunten.

De resultaten van een WKO zijn interessant voor architecten, projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten. Zij kunnen een Adviescommissie Wonen vragen om een dergelijk onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld om knelpunten te signaleren. Een corporatie of projectontwikkelaar zou de gegevens kunnen gebruiken om soortgelijke knelpunten bij nieuwe bouwprojecten te voorkomen.

Adviescommissies Wonen geven de resultaten door aan VACpunt Wonen. Deze verwerkt de gegevens en actualiseert de aanbevelingen voor adviezen. VACpunt Wonen signaleert ontwikkelingen, geeft de kennis door en de commissies houden er rekening mee in hun adviezen.  

Bestel nu uw exemplaar of
neem eerst een voorproefje.
Hoofdstuk 12 van het boek
kunt u hier downloaden. Of
bekijk de inhoudsopgave.

VAC leden: € 48,50
Regulier: € 101,50
Studenten: € 62,50

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >