Nieuws van VACpunt Wonen

Nieuwe Woonkwaliteit!

 

De nieuwe editie van Woonkwaliteit! is uit! In dit nummer onder andere een interview met Jan Fokkema, directeur van de NEPROM en Majorie Jans van De BouwCampus. Verder nemen we een kijkje bij het jubileum van VAC Zoetermeer en verdiepen we ons in het nut en noodzaak van CO2-meters. Maar er is nog meer boeiends te lezen. De papieren versie is rond Sinterklaas verzonden, de digitale editie vindt u hier.

Wilt u (extra) exemplaren van de papieren versie bestellen? Stuur dan een mailtje naar info@vacpuntwonen.nl.De belangrijkste wijzigingen Bouwbesluit vanaf 1 juli 2015

 

Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 op 1 juli 2015 is de invloed van de overheid op de kwaliteit van de bouw en verbouw van woningen in particulier eigendom kleiner geworden. Bij het bouwen van een eigen woning in particulier opdrachtgeverschap zijn er meerdere voorwaarden/uitgangspunten die losgaten worden ten opzichte van het voorheen gehanteerde lijstje (denk aan eisen voor de trap, daglichttoetreding e.d.). Let op: deze wijzingen gelden alleen voor nieuwbouw uitgevoerd in (collectief) particulier opdrachtgeverschap! Voor seriematige nieuwbouw (door projectontwikkelaars, corporaties etc.) gelden deze ‘vereenvoudigde' regels dus niet! Klik hier voor een overzicht van alle wijzigingen.Resultaten inspiratiesessies najaar 2015

 

Op 27 oktober en 30 november jl. vonden er twee VAC-inspiratiesessies plaats. In totaal hebben we zo’n tachtig VAC-leden mogen begroeten bij deze bijeenkomsten. Was u één van die tachtig: ontzettend leuk dat u erbij was! Was u er niet bij? Dan nemen we u graag mee in de zaken die tijdens de sessies besproken zijn.

Nieuwe wetten, nieuwe kansen
Tijdens de sessies is onder andere aandacht besteed aan de veranderingen in de wet die eraan komen: het Bouwbesluit gaat op de schop, er komt een nieuwe Omgevingswet en er is al een aantal wijzigingen in de Woningwet doorgevoerd die ook gevolgen hebben voor het VAC-werk. Bekijk hier de PowerPoint presentatie van de middag, waarin ook opgenomen de presentatie van Nelleke Nelis over dit onderwerp.

Nieuwe inspiratie, nieuwe energie
Inge Kreukniet is VAC-lid in Zeist en heeft een eigen coachingsbureau. Zij nam de VAC-leden mee in een presentatie over communicatie. Wat werkt en wat werkt niet? Hoe voer je een gesprek, wat straal je uit, wat is je lichaamstaal? Hiervoor gebruikte ze onder andere een rollenspel met Jaap Overeem en lichtte ze het GROW model toe:

  • de G van Goal: bepaal vooraf wat het doel van het gesprek is, waar wil je naar toe? Stuur daar dan ook op.
  • de R van Reality: houd oog voor de situatie waarin je gesprekspartner zich bevindt. Mensen hebben weinig tijd en financieel kan er ook minder uit.
  • de O van Options: bereid je voor op mogelijke reacties van je gesprekspartner.
  • de W van Will: Waar gaan je gesprekspartner en jij je samen voor inzetten? Formuleer een gezamenlijk doel; je gesprekspartner is geen tegenstander maar een medespeler!

De toekomst van het VAC-werk
De wereld om ons heen verandert en veel commissies hebben moeite zich in die veranderende omstandigheden staande te houden. Ook VACpunt Wonen heeft te horen gekregen dat het ministerie van BZK de structurele subsidie gaat stopzetten per 1 januari 2017. Wat zijn kansen en mogelijkheden voor onze gezamenlijke toekomst? Daarover zijn we in gesprek met de klankbordgroep Toekomstverkenning, bestaande uit tien betrokken VAC-leden uit diverse delen van het land. Vervolgens brachten Ruth Bakker, Jaap Overeem en Nelleke Nelis drie mogelijke kansen naar voren in drie achtereenvolgende pitches:

VAC-proof stempel
VAC-advies bespaart
Vraaggericht cursusaanbod

Inmiddels zijn de resultaten van de drie pitches verwerkt. Klik hier voor de volledige uitslagen. In de volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan hoe verder.

Wisseling van de wacht in de Raad van Toezicht

 

Per 31 december 2015 neemt VACpunt Wonen afscheid van Pieter Brugman als lid van de Raad van Toezicht van VACpunt Wonen. Pieter Brugman was de financieel specialist binnen de Raad van Toezicht en heeft acht jaar lang op integere en betrokken wijze toegezien op het reilen en zeilen van VACpunt Wonen. Wij danken Pieter voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel geluk en gezondheid toe.

Per 1 januari 2016 neemt de heer Job van Benthem het stokje van Pieter Brugman over. Na een sollicitatieprocedure en gesprekken met een aantal geschikte kandidaten is Job van Benthem uitgekozen vanwege zijn ervaring bij andere raden van toezicht, zijn reflectief vermogen en zijn netwerk in de financiële wereld. We heten Job van Benthem hartelijk welkom bij VACpunt Wonen en wensen hem veel voldoening en wijsheid toe bij zijn toezichthoudende taak.

Bijeenkomst voor VAC’s in werkgebied De Alliantie

 

Op 19 november jl. kwamen de Adviescommissies Wonen die actief zijn in het werkgebied van woningcorporatie De Alliantie bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was ervaringen in de samenwerking met De Alliantie te delen en gezamenlijk het PvE te bespreken. We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de communicatie in beide richtingen beter kan en dat we moeten werken aan de uniformiteit van de VAC-adviezen. Het PvE beoordelen was een leuke en zeer nuttige ervaring! Er is een verslag gemaakt dat met de Alliantie gedeeld zal worden, maar voor een optimaal resultaat zetten we in op een volgende bijeenkomst met de projectleiders van De Alliantie. Tijdens zo’n bijeenkomst kan De Alliantie een bouwplan presenteren en toelichten, waarna we ter plekke het plan van advies voorzien. Zo hopen we nog beter de meerwaarde van het VAC-advies over het voetlicht te brengen.Laatste datum bestellingen

 

Wilt nog een bestelling doen bij VACpunt Wonen en daar dit jaar nog de factuur voor ontvangen? Dan kan dat tot uiterlijk maandag 14 december a.s. Bestellingen die na deze datum binnenkomen, kunnen in verband met de jaarafsluiting niet meer in 2015 gefactureerd worden.

Tweede bijeenkomst Kennisgroep Stroomversnelling

 

Op dinsdag 24 november jl. kwam de Kennisgroep Stroomversnelling voor de tweede keer bijeen. We gingen op bezoek in één van de woningen die door Stroomversnelling voor Portaal in Soesterberg zijn gerenoveerd. De woning is van buiten helemaal ingepakt in een nieuw jasje, met isolatie, steenstrips en een nieuw dak; de kruipruimte is met isolatiechips gevuld. In de tuin staat een ‘bergkast’ met daarin de installaties, zoals de warmtepomp, warmtewisselaar en ventilatiebox en de omvormer van de zonnepanelen. De woonkamer wordt verwarmd door wandverwarming. Door de dikke isolatieschil zijn de kozijnen en daarmee de vensterbanken heel diep geworden wat extra zitruimte creëert.

VAC-leden keken kritisch rond en stelden vragen over de indeelbaarheid van de woonkamer in verband met de wandverwarming, of er zonwering aan de buitengevel aangebracht kan worden en hoe de badkamer droog te houden met alleen een spatscherm. Vervolgens gingen we aan de slag om een nieuw soort toetslijst uit te proberen: kunnen we waarderingscijfers geven op de zes VAC-criteria bruikbaar, toegankelijk, veilig, gezond en comfortabel, veilig en onderhoudsvriendelijk? En zo een eerste stapje zetten richting een 'VAC-benchmark' voor Stroomversnellingswoningen?

Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan! Cijfers geven betekent waarderen en dat is iets anders dan constateren of adviseren. Het was een leuke manier om te onderzoeken waar VAC-leden wel en niet voor durven te staan en waarom. De organisatie van de Stroomversnelling is in ieder geval zeer belangstellend om samen met de VAC-Kennisgroep verder na te denken hoe de bewonerswaardering voor dit type projecten te meten valt. Daar gaan we dan ook in het nieuwe jaar volop mee verder!

Kantoorsluiting

 

Vanaf donderdag 24 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 is het kantoor van VACpunt Wonen gesloten. Vanaf maandag 4 januari 2016 staan wij u graag weer te woord.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Succes voor WAC Nijmegen!

 

Op 3 november jl. presenteerde de nieuwe WAC Nijmegen zich tijdens de vergadering van het Platform Nijmeegse Woningcorporaties. Doel van de presentatie was een toezegging van de corporaties voor een financiële bijdrage voor de commissie. En dat is gelukt! Chapeau voor de leden van WAC Nijmegen! Een citaat uit de brief van het Platform:

Het Platform Nijmeegse Woningcorporaties ziet de mogelijke meerwaarde van het WAC bij het realiseren van nieuwbouwprojecten en mogelijk grootschalige renovatie. Zeker in samenwerking met de huurders van de betreffende corporaties die vaak al bij de projecten betrokken zijn. Wij gaan dan ook akkoord met uw verzoek om leden te werven onder de huurders van de Nijmeegse corporaties. Het Platform is daarnaast bereid de helft van de opstartkosten van het WAC te financieren en maakt zij graag gebruik van de diensten van de commissie. (..) Het Platform dankt u voor de prettige kennismaking op 3 november en hoopt dat op bovenstaande wijze een begin gemaakt kan worden met een constructieve samenwerking.Mutaties

 

De blijverslening, wat is dat?

 

Tijdens de inspiratiesessie kwam het al even aan bod: de blijverslening. Daarom komen we er hier nogmaals op terug. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft een zogeheten blijverslening in de maak waarmee ouderen met een noodzakelijke woningaanpassing tegen zeer beperkte kosten langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun huis. De blijverslening is met name bedoeld voor ouderen die voldoende overwaarde in hun woning hebben maar onvoldoende inkomen hebben (LTI) om een lening te kunnen krijgen om de noodzakelijke woningaanpassing te kunnen financieren. Bijvoorbeeld een douche en slaapkamer op de begane grond. SVn werkt een financieringsconstructie uit die gemeenten kunnen afnemen.

Voor u als Adviescommissie Wonen is het van belang om te weten dat gemeenten dit onderwerp vanaf nu op de agenda hebben staan en ermee aan de slag zullen gaan. VAC’s kunnen vooral een rol spelen bij de bewustwording van de consument. Weten mensen dat ze langer thuis moeten blijven wonen? Wat is er voor nodig om dat ook in de praktijk.