Nieuws van VACpunt Wonen

Succesvolle lobby Omgevingswet

 

Dinsdagmiddag 19 mei jl. hebben Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen een petitie aangeboden aan de Kamer over de Omgevingswet. Ze slaan alarm omdat in de nieuwe Omgevingswet de belangen van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte over het hoofd worden gezien. De inspraak van bewoners is niet geregeld en de wet waarborgt onvoldoende de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.Zomernummer 2015 Woonkwaliteit!

 

De nieuwe editie van Woonkwaliteit! is uit! Op 19 mei jl. viel bij een groot aantal professionals uit de bouwsector én bij alle VAC-secretariaten het zomernummer van ons relatiemagazine op de deurmat.

In dit nummer onder andere:

 • een gesprek met Meindert Smallenbroek, vertrekkend directeur Bouwen bij het ministerie van BZK, 
 • een interview met Paulus Jansen, wethouder in Utrecht, 
 • een artikel over gebruikskwaliteit van nul-op-de-meter-woningen in de Stroomversnelling,
 • fotoreportage over het opleverbezoek van Adviescommissie Heiloo aan zorgcomplex De Loet,
 • Gastcolumn van Harm Valk, senior adviseur bij Nieman Raadgevende ingenieurs.

Bestel gratis extra exemplaren
Wilt u uw contactpersoon bij de corporatie, projectontwikkelaar of gemeente ook attenderen op de VAC-organisatie en op het thema woonkwaliteit? Neem dan contact op met VACpunt Wonen en bestel gratis extra exemplaren van Woonkwaliteit! U kunt ook nog exemplaren van het vorige nummer van Woonkwaliteit! bestellen. Tip: maak voor uw relaties een setje met het winternummer 2014 en het zomernummer 2015!Lobby Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

Op 20 mei jl. vond er een schriftelijk algemeen overleg plaats over het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen. De drie consumentenpartijen Ieder(in), De Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen hebben per brief gereageerd op de voorstellen en een achttal vragen voorgelegd aan de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst:

 1. Wat zijn de argumenten voor de ingrijpende stelselwijziging wat betreft de privatisering van het publieke bouw- en woningtoezicht? Zijn alternatieve opties zoals verbetering van het huidige publieke toezicht overwogen? Heeft een afweging van nut en noodzaak plaatsgevonden?
 2. Waarom ontbreken effectanalyses en inzicht in hoe het nieuwe stelsel in de praktijk zal uitwerken voor consumenten en opdrachtgevers zoals door Aedes, Neprom, VEH en Woonbond is gevraagd? Op welke wijze en wanneer zal dit alsnog worden toegevoegd?
 3. Waarom ligt de focus allereerst op de invoering van private kwaliteitsborging van professionele seriematige nieuw- en verbouw (gevolgklasse 1a) in plaats van op de qua aantal en risico veel relevantere kleinere burgerklussen die de burger als consument en eindgebruiker direct raken? Is naast het bieden van meer voorbereidingstijd aan kleinere bouwbedrijven het nog niet of nauwelijks implementatie-gereed zijn van de categorie kleinere klus niet de belangrijkste reden?
 4. Welke zekerheid kunt u geven dat door het beginnen met de categorie bouwwerken met de minste problemen - de weg van de minste weerstand - later opduikende problemen een generieke invoering van het nieuwe stelsel kunnen belemmeren?
 5. Welke consequenties verbindt u aan een onverhoopte forse stijging van de kosten voor de consument/eindgebruiker?
 6. Waarom zijn de door de consumentenorganisaties geopperde voorstellen voor aanvulling en verbetering niet in het wetsvoorstel opgenomen? 
 7. Op welke wijze wordt de onafhankelijkheid van private kwaliteitsborgers gewaarborgd? Hoe worden de uit onderzoek gebleken agency-problemen voorkomen?
 8. In hoeverre en op welke wijze worden de consumentenorganisaties betrokken bij het beleid van en het toezicht door de beoogde borgings-ZBO (zelfstandig bestuursorgaan)?

Het wetsontwerp – dat uitgaat van stapsgewijze invoering- is inmiddels door de ministerraad en ligt nu bij de Raad van State voor advies. Daarna wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamer. 

Stroomversnelling

 

Het ministerie van BZK, vier bouwers en zes woningcorporaties hebben de ambitie om 111.000 woningen innovatief te updaten naar nul-op-de-meter (NOM). Deze ambitie staat beter bekend onder de naam Stroomversnelling. De Stroomversnelling is gestart om een geïndustrialiseerd renovatieconcept te ontwikkelen. Een dergelijk renovatieconcept moet uiteraard aansluiten bij de behoeften en wensen van de bewoners. Daarom zou het goed zijn als de VAC-organisatie wordt betrokken bij de Stroomversnelling. Dit is niet alleen de mening van VACpunt Wonen, maar ook van het ministerie van BZK en de initiatiefnemers van de Stroomversnelling. In gesprekken met deze partijen heeft VACpunt Wonen aangegeven wat zij kan betekenen. Op verzoek van beide partijen heeft VACpunt Wonen vervolgens een projectplan geschreven. Binnenkort horen we van het ministerie of het plan wordt goedgekeurd en of we voor onze voorgenomen activiteiten subsidie krijgen.

Het plan heeft de vijf hoofdactiviteiten:

 1. VACpunt Wonen heeft zitting in de auditcommissie van de Stroomversnelling. Deze commissie beoordeelt producten en concepten die bij de renovaties gebruikt worden.
 2. VACpunt Wonen gaat VAC-leden opleiden om te participeren binnen projecten van de Stroomversnelling. 
 3. De VAC-organisatie doet mee met het pilotproject van Woonbedrijf in Eindhoven.
 4. Adviescommissies Wonen participeren zoveel mogelijk in renovatieprojecten die volgens de methode van de Stroomversnelling worden aangepakt.
 5. VACpunt Wonen gaat de aanpak van de Stroomversnelling vertalen naar een soort consumententoets of benchmark [link Wikipedia] die ingezet kan worden bij het beoordelen van concepten waar vergaande energiebesparing wordt nagestreefd.

Het mooie is dat de aanpak van de VAC-organisatie in de Stroomversnelling in de toekomst ook ingezet kan worden bij andere concepten voor verduurzaming van bestaande woningen.

Heeft u meer vragen over de betrokkenheid van de VAC-organisatie bij de Stroomversnelling? Neem dan contact op met Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 0475.

Klankbordgroep Toekomst van de VAC-organisatie

 

Zoals u in de vorige Koerier Online heeft kunnen lezen, beraadt VACpunt Wonen zich op de toekomst van de VAC-organisatie. Wat wordt de richting, de koers en wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren om bestaansrecht te hebben en te houden, zowel inhoudelijk als financieel? De Adviescommissies Wonen worden betrokken bij deze discussie door middel van een klankbordgroep. Op 26 mei jl. is deze klankbordgroep weer bij elkaar gekomen. Waarom de klankbordgroep is ingesteld en wat er besproken wordt, kunt u nalezen in deze brief.

Een belangrijke oproep van de klankbordgroep is: deel uw adviezen en onderzoeksresultaten! Met elkaar en met VACpunt Wonen. Samen staan we immers sterker! Het doel is dat we leren van elkaar, maar ook dat we informatie verzamelen om gezamenlijk een vuist te kunnen maken naar ‘Den Haag’. En dat kan alleen als we van elkaar weten wat er geadviseerd wordt en hoe erop gereageerd wordt. Binnenkort staat er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep op de agenda. We houden u op de hoogte van de uitkomsten hiervan.Gezamenlijke bijeenkomst De Alliantie en VAC’s

 

Op maandag 18 mei jl. vond er een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de projectmanagers van De Alliantie en Adviescommissies Wonen die in het werkgebied van De Alliantie actief waren. Het doel van de bijeenkomst was de kennismaking met en uitwisseling tussen de beide partijen faciliteren, zodat de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Jaap Veerman van De Alliantie Ontwikkeling verwacht dat de corporatie – door verschuiving van verantwoordelijkheden - meer van de adviezen van de Adviescommissie Wonen gebruik zal gaan maken. Naast Jaap Veerman gaf ook Jaap Overeem een presentatie over de meerwaarde van het VAC-werk. Eline Lemstra van WAC Eemnes lichtte een concreet VAC-advies aan De Alliantie toe. Door de bijeenkomst zijn de contacten tussen De Alliantie en de Adviescommissies aangehaald, wat de samenwerking in de toekomst ten goede zal komen.  

Inspiratiesessies

 

Najaar 2014 organiseerde VACpunt Wonen twee inspiratiesessies. Destijds gaven we aan dat er in mei 2015 een derde bijeenkomst georganiseerd zou worden. Omdat er intussen een toekomstverkenning van het VAC-werk is gestart en we met de inspiratiesessie hierop willen aanhaken, is besloten om de bijeenkomst naar het najaar te verschuiven.

Zoals het er nu naar uitziet, worden er twee bijeenkomsten georganiseerd: één in Wierden en één in het zuiden van het land, waarschijnlijk in Eindhoven. De precieze invulling is nog niet bekend; met de data en de zaalreserveringen zijn we bezig. De bijeenkomst in Wierden vindt plaats op 27 oktober 2015 en de bijeenkomst in het zuiden op 6, 7 of 8 oktober 2015. We houden u op de hoogte.Nieuws van Adviescommissies Wonen

Nieuwe leden in VAC Zuidhorn

 

Na het vertrek van Wally Bosgraaf, die na tien jaar VAC-lidmaatschap is vertrokken, heeft VAC Zuidhorn een succesvolle wervingsactie voor nieuwe leden gehouden. Na een oproep en gratis plaatsing van hun vacature op de gemeentepagina van Zuidhorn heeft de commissie verschillende reacties ontvangen. Er volgde een sollicitatieronde en dit heeft twee aspirant-leden uit opgeleverd. Ook wat betreft de omvang van het werkgebied van VAC Zuidhorn is er sprake van vernieuwing. De commissie is bezig om het werkgebied uit te breiden naar het gehele Westerkwartier, dat de gemeenten Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum omvat.WKO ’s van WAC Oude IJsselstreek

 

VACpunt Wonen heeft onlangs de rapportages van drie WoonKwaliteitOnderzoeken (WKO) ontvangen, die WAC Oude IJsselstreek in 2014 heeft uitgevoerd. Het delen van onderzoeksresultaten met VACpunt Wonen is erg belangrijk: alleen zó weten we wat er speelt op het gebied van gebruikskwaliteit en kunnen we de belangen van bewoners goed behartigen. 

WAC Oude IJsselstreek heeft in opdracht van woningcorporatie Wonion onderzoek gedaan naar de woonervaringen van bewoners uit de drie appartementencomplexen Bringemborg, Schuylenburg en Walstaete. In het geval van Schuylenburg heeft ook een aantal familie- en personeelsleden een vragenlijst gekregen. De Adviescommissie Wonen heeft onder meer onderzocht hoe de bewoners de ruimten, de lichtinval, verwarming, apparatuur, sanitair, geluidsisolatie en schoonmaakmogelijkheden van de ramen ervaren.
Wilt u meer weten over deze onderzoeken? Neem dan contact op met het secretariaat van WAC Oude IJsselstreek, mevrouw Metselaar, 0315 – 34 25 79 of wacoudeijsselstreek@gmail.comNieuwe Adviescommissies Wonen

 

VACpunt Wonen is momenteel bezig met het oprichten van verschillende Adviescommissies Wonen in het land. Een aantal initiatieven op een rijtje:

 • Nijmegen: Na twee vergaderingen hebben de aspirant-leden van de Nijmeegse Adviescommissie Wonen een bestuur gevormd. De acht commissieleden gaan nu concrete stappen zetten om de commissie handen en voeten te geven. De Nijmeegse corporaties Standvast Wonen en De Gemeenschap, waar VACpunt Wonen al contact mee heeft, staan positief tegenover het initiatief.
 • Eindhoven: Ook hier hebben de aspirant-leden al een bestuur samengesteld. Binnenkort stelt de commissie zich voor aan de wethouder. Daarnaast hebben de leden de ambitie om een presentatie te houden tijdens een bijeenkomst waar alle corporaties uit de gemeente aanwezig zullen zijn.
 • Zutphen-Warnsveld: De werving van leden voor de Adviescommissie Wonen in de regio Zutphen-Warnsveld verliep helaas niet naar verwachting. Daarom is besloten om de aspirant-leden die zich hadden aangemeld, toe te voegen aan VAC Deventer. De commissie in Deventer zal bovendien het werkgebied in Zutphen-Warnsveld overnemen.
 • Nieuwegein: Medio juni zal Jaap Overeem een presentatie houden voor de gemeenteraad van Nieuwegein over de meerwaarde van het (lokale) VAC-werk. Hij zal dit doen op uitnodiging van de gemeente. Uiteindelijke doel is het oprichten van een Adviescommissie Wonen in deze gemeente. 
 • Assen-Meppel: De vijf aspirant-leden van deze Adviescommissie Wonen hebben een voorzitter en secretaris uit hun midden gekozen. Deze zomer gaat de commissie samen met VACpunt Wonen kennismaken met de corporatie. Daarnaast zal de commissie ook een bezoek brengen aan de verantwoordelijke wethouders in Assen en Meppel. Omdat de adviescommissie graag nog iets meer leden heeft, wordt er binnenkort een wervingsactie gestart.

Uit het nieuws

Ouderen hebben moeite met dagelijkse handelingen

 

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij één of meer dagelijkse handelingen zoals traplopen en huishoudelijk werk. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.
Vier op de tien 75-plussers kan zelf geen zwaar huishoudelijk werk meer doen of heeft daar grote moeite mee. Dat geldt voor één op de vijf 65- tot 74-jarigen. Met licht huishoudelijk werk hebben minder ouderen problemen, maar nog altijd 17 procent van de oudste leeftijdsgroep. Andere veelvoorkomende beperkingen zijn, naast traplopen, zich buitenshuis verplaatsen, in bad gaan of douchen en boodschappen doen. Lees meer>Handreiking brandveilige woningen voor ouderen

 

Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in of om de woning is deze doelgroep extra kwetsbaar. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum maakte een handreiking voor woningcorporaties over brandveiligheid bij ouderenhuisvesting en wonen met zorg. De handreiking is gratis te downloaden. Nieuwe regeling transformatie van kantoor naar woning

 

Begin mei jl. kondigde het kabinet maatregelen aan die het transformeren van leegstaande kantoren en zorggebouwen naar woningen moeten stimuleren. Op dit moment staat in ons land bijvoorbeeld zo’n 8 miljoen m2 aan kantoorvloer leeg; zo’n 15% van alle kantoorgebouwen. Minister Stef Blok van Wonen wil deze leegstand aanpakken met nieuwe regelgeving. Vastgoedeigenaren/verhuurders die hun kantoor- óf zorgvastgoed ombouwen tot woningen hoeven de komende 30 jaar geen verhuurdersheffing te betalen. Ook het WoningWaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem voor vaststelling van de maximale huurprijs van woningen, is dan niet op hen van toepassing.