Nieuws van VACpunt Wonen

Uitkomsten Jaarbeeld – deel 1

 

Begin januari 2015 ontving u van ons de jaarlijkse Jaarbeeld-enquête. Alle Adviescommissies Wonen die aan het onderzoek meegewerkt hebben, danken we vriendelijk voor hun bijdrage!

Dit jaar voerden we het onderzoek voor het eerst uit via de digitale enquêtetool Survey Monkey. Het voordeel hiervan voor u is dat het document niet weer via de post verzonden hoeft te worden. Voor VACpunt Wonen betekent online enquêteren dat de verwerking van de resultaten een stuk minder tijdrovend is. Het online invullen bleek soms wel lastig: de meest gehoorde klacht had betrekking op het feit dat er tussentijds geen gegevens opgeslagen konden worden. De oplossing hiervoor is dat VACpunt Wonen een pdf-versie van de enquête beschikbaar stelt en dat deze eerst bekeken kan worden voordat de enquête digitaal ingevuld wordt.

Vanaf nu doen we in de Koerier Online regelmatig verslag van de uitkomsten van het Jaarbeeld over 2014 en richten we de spotlight op een opvallende resultaat. Deze maand beginnen we met een overzicht van de door u gesignaleerde knelpunten. Klik hier voor het overzicht.Nodig Jaap Overeem uit voor uw regio-overleg!

 

Organiseert uw regio dit voorjaar een regionale bijeenkomst? Nodig dan ook Jaap Overeem van VACpunt Wonen uit! Jaap Overeem: “Zo’n regionale bijeenkomst is voor mij altijd weer een kans om met veel VAC-leden tegelijk in contact te komen - om te horen wat er leeft en om in te gaan op vragen en u daarmee te ondersteunen. Uw informatie en geluiden vormen voor mij en het team van VACpunt Wonen waardevolle input. Het helpt ons het dienstenpakket optimaal op uw behoefte af te stemmen en de juiste koers voor de toekomst te houden.”

Dit voorjaar gaat Jaap graag met u in gesprek over het thema ‘De VAC van vandaag is niet van gisteren’. Jaap over dit thema: “We merken allemaal dat de wereld om ons heen in snel tempo verandert. Dat vraagt ook om een verandering bij de commissies. Hoe moet die verandering eruit zien? Wat betekent dat voor onze deskundigheid en voor het profiel van een VAC, of meer specifiek, van een VAC-lid? Vragen die niet alleen bij ons, maar ook bij u als VAC-leden leven. Ik ben erg benieuwd wat uw visie daarop is!"

Wilt u Jaap Overeem uitnodigen voor een regiobijeenkomst? Neem dan contact op met Doni Boelhouwer, secretaresse, via tel: (030) 261 04 75, of info@vacpuntwonen.nl.  Inspraak

 

VACpunt Wonen heeft namens de VAC-organisatie inspraak in een aantal commissies en platforms. Zo heeft VACpunt Wonen bijvoorbeeld zitting een aantal NEN-commissies. Welke zijn dat en wat is de rol van VACpunt Wonen bij deze commissies? Dat kunt u lezen op de nieuwe pagina ‘Inspraak’ op het besloten gedeelte van de website van VACpunt Wonen. Stuur uw jaarverslag in!

 

Van een heel aantal commissies hebben we het jaarverslag 2014 al ontvangen. Heeft u uw verslag nog niet opgestuurd, wilt u dat dan binnenkort doen? Alle verslagen worden met aandacht gelezen en u krijgt vrijwel altijd een reactie. De informatie uit uw verslag gebruiken we bij het vormgeven van ons beleid en het ondersteunen van de commissies. Symposium consumenteninvloed

 

Op 16 april a.s. vindt de eindconferentie plaats van het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’ dat VACpunt Wonen het afgelopen jaar samen met de consumentenorganisaties de Woonbond en Ieder(in) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoerde. U heeft al eerder van dit project gehoord: in het najaar van 2014 publiceerden we de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ met acht aanbevelingen om de invloed van consumenten op de terreinen van bouwen en wonen, te versterken.

De conferentie heeft als thema ‘consumenteninvloed in de bouw’. Sprekers zijn onder andere:

  • Meindert Smallenbroek (directeur Bouwen, BZK) over: ‘De veranderde rol en positie van de consument in het licht van de komende bouwopgave’
  • Peter Fraanje (directeur NVTB, toeleverende bouwindustrie) over: ‘De gevolgen voor de positie van de consument in het licht’
  • Jaap Overeem (directeur-bestuurder VACpunt Wonen): ‘Inkijkje in onderzoek Verbeteren Consumenteninvloed in de bouw’ 

Gezien de beperkte ruimte bij de accommodatie is er gekozen voor een besloten bijeenkomst.Intentieovereenkomst consumentenorganisaties

 

De drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond willen de in gang gezette samenwerking verstevigen. Daartoe zullen de directeuren van de drie organisaties aan het einde van bovengenoemde conferentie een intentieovereenkomst ondertekenen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de drie organisaties in de komende jaren samen zullen optrekken om de invloed van consumenten op de bouw- en omgevingsregelgeving zullen versterken.CO2-meter

 

In veel Nederlandse huizen is de lucht ongezond, zo blijkt uit onderzoek. Het onderzoeksprogramma MONICAIR heeft een jaar lang de ventilatie in een aantal Nederlandse woningen gemonitord. In 62 huizen is met behulp van CO2-meters een jaar lang elke vijf minuten de binnenluchtkwaliteit van woonkamer, slaapkamers, badkamer en keuken gemeten. Ook Nelleke Nelis van VACpunt Wonen, testte de binnenlucht in haar eigen huis… Lees verder>Deel uw verbouwervaringen en VAC-ervaringen!

 

In februari jl. heeft u een extra Koerier Online ontvangen over deze website en hoe Adviescommissies Wonen ook hun ervaringen kunnen invullen op www.verbouwervaringen.nl.  

De website www.verbouwervaringen.nl is niet alleen een mooie kans voor bewoners om hun verbouwfouten en –successen met anderen te delen, ook Adviescommissies Wonen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. U kunt namelijk de VAC-adviezen die voor bewoners nuttig kunnen zijn, invoeren op de website. Bijvoorbeeld adviezen over een renovatieproject, maar ook adviezen over een nieuwbouwplan, kunnen relevant en nuttig zijn voor verbouwers. Zo helpt u andere mensen met verbouwplannen én werkt u tegelijkertijd aan de naamsbekendheid van uw commissie.

Bijvoorbeeld: een tuindeur blijkt bij openslaan tegen een glazen pui aan te komen. Of: in de buitenmuur is de buitenkraan wel erg dicht naast het buitenstopcontact geplaatst. Of: het ventiel van de mechanische ventilatie komt vlak boven de thermostaat uit de muur. Heeft u ook dergelijke voorbeelden? Vul ze in op de website!Onderzoek naar samenwerking met SIR-55

 

Op 22 januari jl. vond de kennismakingsbijeenkomst tussen de organisaties SIR-55 en VACpunt Wonen plaats. Het doel van deze bijeenkomst was ‘elkaar leren kennen’. Voor de VAC-leden en SIR-leden die zich hebben aangemeld, worden in de maanden maart en april cursussen georganiseerd: VAC-leden volgen een cursus Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), en SIR-55 leden volgen een cursus wonen en zorg (bij OTIB). Daarnaast organiseert VACpunt Wonen samen met Eline Lemstra van WAC Eemnes een informatiebijeenkomst ‘Wat is VAC-werk?’ voor leden van SIR-55. Enkele VAC-leden zullen kennismaken met lokale CPO-projecten van SIR-55. Na deze ‘snuffelperiode’ wordt er geëvalueerd en onderzocht of beide organisaties echt wat aan elkaar kunnen toevoegen. We houden u op de hoogte!Adviseren over wonen en zorg: de Woon(keur)Adviseur

 

Samen met SKW Certificatie, KBO/VBOB (ouderenbonden) en Makelservice (zelfstandige op het gebied van levensloopgeschikt wonen) denkt VACpunt Wonen na over de rol van (onder andere) VAC-leden bij ‘langer thuis wonen’. En dan met name in de bestaande bouw. Eén van de nieuwe taken hierbij zou kunnen zijn betaald adviseren aan particulieren. Binnenkort gaat VACpunt Wonen met een klankbordgroep van VAC-leden om de tafel om hierover van gedachten te wisselen. Meer weten? Neem contact op met Bart Mulder, tel: (030) 261 04 75, of info@vacpuntwonen.nl.

Nieuws VAC’s

Overlijdensbericht

 

VAC Barendrecht stuurde het volgende overlijdensbericht in.

“Begin maart hebben wij met groot verdriet kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerde VAC-lid

Agnes Martens

Agnes notuleerde onze vergaderingen. Haar enthousiaste inzet, persoonlijke mening en vrolijke verhalen zullen voor altijd in onze herinnering blijven.

VAC Barendrecht
Bianca Sabel, Elles Beumer, Irene Plomp, Ted van Dongen en Mo Sharif.

Inspiratie van VAC Scherpenzeel: financiële kansen

 

VAC Scherpenzeel heeft ons bericht dat zij uit de Inspiratiesessie en ook eerdere soortgelijke bijeenkomsten nieuw beleid vastgesteld hebben op het gebied van financiën. Louis van Riel: “Inmiddels kunnen wij na verkregen fiat van de wethouder een begin maken met de implementatie.

  1. Al heel wat jaar kregen wij van de woningcorporatie een onkostenvergoeding per geadviseerde wooneenheid. Een paar jaar geleden is daar een vergoeding door projectontwikkelaars aan toegevoegd. De gemeente verplicht de ontwikkelaars hiertoe in de samenwerkingsovereenkomsten, anterieure overkomsten e.d. Dit gaf ons financieel behoorlijk veel lucht: recentelijk konden wij daardoor de gemeentelijke subsidie (vervroegd en op ons eigen initiatief) stopzetten.
  2. In (concept) nieuw convenant met gemeente en woningcorporatie leggen wij vast dat wij onze adviezen eerst in concept aan de ontwikkelaar voorleggen en vervolgens (na eventueel noodzakelijk gebleken aanpassing) zullen publiceren op de website van de gemeente. Een aankondiging hiervan wordt geplaatst in de lokale pers. Zodat de consument rechtstreeks kan lezen wat onze bevindingen zijn, veelal vóór die een handtekening zet. Daarmee maken wij onze rol als belangenbehartiger van consumenten veel beter waar dan voorheen. Daarnaast zien wij als voordeel van de nieuwe werkwijze dat de ontwikkelaar wel gedwongen is onze adviezen serieus te nemen omdat de kopers nu beter geïnformeerd zullen zijn.

Wij hebben inmiddels wel de ervaring opgedaan dat onze problemen ook elders voorkomen en dat wij van elkaar kunnen leren. Regelmatig met elkaar praten over de invulling van het werk blijft ons inziens nodig."Vraag VAC Deventer: verplichting VAC-advies

 

Wil Bernards van VAC Deventer legt u via de Koerier Online graag de volgende vraag voor. “Van onze contactpersoon bij de gemeente hebben wij begrepen dat de juridische afdeling van de gemeente gaat uitzoeken of en hoe de gemeente aan potentiële bouwers dringend kan vragen c.q. kan ’opleggen’ om een VAC-advies aan te vragen over hun bouwplan(nen). Volgens de wet kan verplichten echter niet. Maar zijn er andere constructies mogelijk? 

Ik meen weleens gehoord te hebben dat er commissies zijn die hier ervaring mee hebben. Wij willen graag weten hoe dat te regelen is.” Wilt u reageren, mail dan naar vacdeventer@hetnet.nl. Wij stellen het op prijs als u een cc naar VACpunt Wonen stuurt. Dan kunnen wij de reacties in een volgende editie meenemen.

Opleverbezoek VAC Haarlem

 

Midden in de volkswijk de Amsterdamse buurt in Haarlem is corporatie Elan Wonen druk bezig met vernieuwing. Sommige woningen zijn gerenoveerd, andere huizen waren dermate aangetast door palenpest dat ze gesloopt moesten worden. Helemaal in de stijl van de honderd jaar oude woningen zijn er nieuwe eengezinswoningen én twee appartementengebouwen geplaatst op het Drilsmaplein. Over beide typen woningen heeft VAC Haarlem een advies uitgebracht. Op 16 maart jl. kreeg de Adviescommissie Wonen de gelegenheid om een opleverbezoek te brengen aan de eengezinswoningen (de appartementengebouwen waren nog niet gereed). Wat het bezoek nog specialer maakte: een journalist en een fotograaf van Aedes Magazine liepen mee om een verhaal te maken over het VAC-werk. Vijf leden van VAC Haarlem wandelden met Michiel Bosgra van Elan Wonen door de woning en konden in de praktijk bekijken welke adviezen waren overgenomen, welke niet en waar er nog verbeterpunten waren. In het Aedes Magazine van april is het hele verslag over het opleverbezoek te lezen.Nieuwe en doorstartende Adviescommissies Wonen

 

Het is geen makkelijke tijd voor de Adviescommissies Wonen. Ook in het afgelopen jaar heeft weer een aantal commissies (om diverse redenen) besloten haar werkzaamheden neer te leggen. Maar er is ook goed nieuws! Er wordt hard gewerkt aan de oprichting c.q. doorstart van commissies in Eindhoven, Zutphen-Warnsveld en Assen-Meppel. In deze plaatsen is een aantal enthousiaste en bevlogen mensen gevonden dat zich sterk wil maken voor de gebruikskwaliteit van het wonen in de eigen gemeente en daar buiten. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Nieuwe Zwolse commissie timmert aan de weg!

 

Ook in Zwolle is een nieuwe commissie opgericht die inmiddels op volle toeren draait. De leden hebben de basiscursus al gevolgd en hun eerste advies uitgebracht aan Bouwfonds. Ook presenteert de commissie zich in de media: klik hier voor het interview met de nieuwe Adviescommissie Zwolle in ‘De Swollenaer’. Er is ook een bericht in lokale krant ‘De Peperbus’ verschenen over de jonge commissie.

Nieuwe folder van VAC Zuidhorn

 

VAC Zuidhorn stuurde onlangs haar aangepaste folder toe. Een frisse, vrolijke publicatie die bij een groot publiek in de smaak zal vallen! De commissie gaat de folder voor verspreiden op een beurs waar ze in april aan mee zullen doen. 

Uit het nieuws

Prijswinnaars beter onderhoud balansventilatie

 

Een papieren filterdoek op een rol die automatisch een paar slagen doordraait als het filter vervuild is. Een display op een zichtplek in huis waarop na drie maanden een rood lampje gaat branden en tegelijk de hoogste stand van de wtw wordt geblokkeerd. Dat zijn de twee winnaars van de prijsvraag voor verbetering van het onderhoud van balansventilatie. Nog twee zeer enthousiaste deelnemers krijgen een CO2-meter toegestuurd. Ook VACpunt Wonen wordt, als expert op het gebied van gebruikskwaliteit, genoemd in de prijsuitslag. Lees verder> 
Consument wil recreatie dicht bij huis

 

Aanleg van stadsparken, meer diversiteit in – liefst waterrijke – landschappen en een focus op cultureel erfgoed maken recreatie voor verschillende typen consumenten beter bereikbaar. Dit concludeert NWO-onderzoeker Tom Gosens die in maart jl. promoveerde op zijn dissertatie over recreatiekeuzegedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees verder> 


Gemeenten niet happig op woningaanpassingen

 

Gemeenten hebben veelal geen goed beeld van de behoefte aan woningaanpassingen voor senioren. Als burgers een voorziening aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een traplift, raden veel gemeenten hen bovendien aan te verhuizen. (...) Dat blijkt uit een inventarisatie onder dertig gemeenten van seniorenorganisatie ANBO en onderzoeksbureau Kien. (Binnenlands Bestuur, 3 maart 2015) Lees verder>

Aantrekkelijke buurt zorgt voor bewegende bewoners

 

Buurten met parken, groene routes en winkels zorgen ervoor dat bewoners meer gaan bewegen. Dat is één van de resultaten uit een tweejarig onderzoek van de Vrije Universiteit, VUmc, RIVM, GGD en gemeente Amsterdam.(Binnenlands Bestuur, 3 maart 2015) Lees verder>