Nieuws van VACpunt Wonen

Nieuwe flyers VAC-inbreng bestaande bouw

 

Het VAC-werk is van waarde, ook in de bestaande bouw. Er gebeurt op dit moment veel in de bestaande bouw: woningen worden verduurzaamd, huizen worden geschikt gemaakt voor zorg, en kantoor- en andere leegstaande panden worden getransformeerd tot appartementen. Bij dergelijke projecten is een VAC-advies geen overbodige luxe. Om actief bij de bestaande bouw betrokken te worden, is het van belang dat we opdrachtgevers overtuigen van de meerwaarde van het VAC-werk in de bestaande bouw en hen enthousiasmeren om de VAC-deskundigheid in te zetten. Daarom heeft VACpunt Wonen een viertal flyers ontwikkeld:

1. VAC-inbreng van waarde in de bestaande bouw (Algemeen)
2. VAC-inbreng van waarde bij verduurzaming bestaande bouw (Energiebesparing)
3. VAC-inbreng van waarde bij wonen & zorg
4. VAC-inbreng van waarde bij transformatie

Lees verder>Denk mee over positie bouwconsument in de wet!

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de VAC-organisatie gevraagd te reageren op enkele wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Woningwet. De wetswijzigingen gaan over de versterking van de positie van bouwconsument in het bouwproces en de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).

Al eerder vroegen wij u om in het kader van het project ‘Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving’ (zie hieronder) mee te denken over de aankomende wijzigingen in de bouwregelgeving. Het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op Bouwregelgeving’ gaat echter in op een complete structuurverandering binnen de bouw. De vragen die het Ministerie ons nu stelt, zijn meer inhoudelijk van aard.

Denk mee!
Graag zouden we u vragen om hierbij met ons mee te denken en de enquête in te vullen. Lees hiervoor bijgaande brief en de samenvatting van de voorgestelde wetswijzigingen. Hierin vindt u ook de link naar de digitale vragenlijst. Wilt u meer achtergrondinformatie, lees dan de concept wetstekst en de toelichting daarop.

Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een intervisiebijeenkomst met het Ministerie van BZK. Tijdens deze bijeenkomst maken wij, op basis van uw input, de op- en aanmerkingen vanuit de VAC-organisatie kenbaar. Mevrouw A. van Kempen, Beleidsmedewerker Bouwkwaliteit bij het ministerie van BZK, is aanwezig om de visie van de overheid over de ontwikkelingen te schetsen. Meer informatie vindt u in bovengenoemde brief.

Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving

 

Een poosje geleden ontving u een uitnodiging om deel te nemen aan een digitaal onderzoek naar het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving. Hieraan deden uiteindelijk meer dan 500 deelnemers mee, waarvan maar liefst een kleine 300 VAC-leden. Naar aanleiding hiervan organiseerden we op 5 en 6 juni jl. samen met de Woonbond twee intervisiebijeenkomsten. Ieder(in), de derde projectpartner, organiseerde ook een intervisiebijeenkomst met de eigen achterban.

De uitkomsten van de enquête en de intervisiebijeenkomsten vormden de input voor een intervisiebijeenkomst met een groep professionals uit de bouwsector. Op basis daarvan wordt een rapportage opgesteld die in oktober van dit jaar aan minister Blok wordt overhandigd.

VACpunt Wonen bedankt alle VAC-leden die de enquête invulden en die aan de intervisiebijeenkomsten deelnamen hartelijk voor hun bijdrage!

Relatiemagazine Woonkwaliteit!

 

We berichtten u al eerder dat het nieuwe relatiemagazine Woonkwaliteit! van VACpunt een groot succes blijkt. Zo schrijft VAC-Scherpenzeel”: “Dit is een heel goed initiatief en inhoudelijk blijkens het eerste exemplaar ook goed uitgevoerd. [..] Ik zou graag voor onze pogingen om nieuwe leden te werven van dit magazine gebruik willen maken.” Ook van externen krijgt VACpunt Wonen positieve reacties.

Omdat we zo snel door de gedrukte exemplaren heen waren, hebben we het blad alsnog in een digitale bladerapplicatie laten zetten zodat het ook via de website voor u en uw relaties beschikbaar is.Nieuw kantoor

 

Inmiddels zitten we al weer een kleine twee maanden in het nieuwe kantoor aan de Brennerbaan 106. We delen het kantoorpand met onder andere woningcorporatie Portaal, Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC), Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) en Tekenplus. De gehuurde ruimte is kleiner dan aan het Herculesplein, maar bevalt ons goed. Bovendien scheelt het aanzienlijk in de huisvestingskosten.

Enkele commissies zijn al op bezoek geweest. Bent u in de buurt, kom dan gerust even binnen voor een rondleiding en een kop koffie!

Doe mee aan onderzoek naar leefbaarheid!

 

Een paar weken geleden ontving u van VACpunt Wonen een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek naar úw ervaringen met uw eigen leefomgeving. Inmiddels hebben al ruim honderd VAC-leden gehoor gegeven aan deze oproep, waarvoor onze hartelijke dank!

De Woonkwaliteit Online van september staat in het teken van de woon- en leefomgeving. Dit betekent dat de enquête die wij aan u voorleggen alleen over dit onderwerp gaat. Met de resultaten kunnen wij invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving op landelijk niveau. Uiteraard is het moeilijk om gegevens uit de Randstad te vergelijken met onderzoeksdata uit een krimpgebied. Door uw antwoorden te koppelen aan uw gemeente proberen wij per type gemeente (krimpgemeente, anticipeergemeente, groeigemeente, plattelandsgemeente, etc.) antwoorden en adviezen te clusteren en trends te ontrafelen.

Om een goed beeld te kunnen schetsen van de kwaliteit van de omgeving, vragen wij u om de enquête in uw rol als bewoner (en niet als lid van een Adviescommissie Wonen) in te vullen. We nodigen dan ook álle commissieleden uit om deel te nemen aan deze korte enquête!

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Convenant voor VAC Apeldoorn

 

Op woensdag 2 juli ondertekende de Apeldoornse wethouder Nathan Stukker namens het college van B en W een convenant met de Stichting VAC Apeldoorn. De Apeldoornse Adviescommissie Wonen is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die bouwplannen en renovaties van woningcorporaties en projectontwikkelaars beoordelen op gebruikskwaliteit voor de mensen die in de woning komen te wonen. Lees verder>

Ontoegankelijke tuin en balkon

 

Ada Mudde van VAC Doetinchem attendeerde ons op een interessant, maar schrijnend artikel over de slechte toegankelijkheid van de buitenruimte voor ouderen.

Ada Mudde hierover: “Dit wisten wij natuurlijk allang. Bovendien werk ik in de thuiszorg en zie ik al die vervelende hoogteverschillen van de balkons, en de ellende van de botbreuken voorbijkomen. Ik ben benieuwd of de gemeentes iets aan dit probleem gaan doen.” Lees hier het artikel.Doorstart VAC Zwolle

 

Enige tijd geleden lieten de VAC-leden in Zwolle weten dat zij, na vele jaren zitting te hebben gehad in de Zwolse commissie, om uiteenlopende redenen besloten met het VAC-werk te stoppen. Er is echter voldoende bouwactiviteit in Zwolle. Daarom is VACpunt Wonen aan de slag gegaan om een doorstart voor de Zwolse commissie te realiseren. En we hebben goed nieuws! Een oproep in het huis-aan-huisblad de Swollenaer leidde vooralsnog tot zeven geïnteresseerden. Voor deze mensen wordt binnenkort een introductiebijeenkomst georganiseerd. We houden u op de hoogte.

Oproep: deel uw nieuws!

 

Voor de rubriek 'Nieuws van de Adviescommissies Wonen' zouden we heel graag meer nieuwsberichten van u willen ontvangen. Het is het onze taak om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen u als commissies onderling te faciliteren. Overal in het land zijn ontwikkelingen gaande en doet u op allerhande terrein ervaring op. De Koerier Online is nadrukkelijk een nieuwsbrief voor én door de Adviescommissies Wonen. Dus heeft u nieuws? Laat het ons weten!

Uit het nieuws

Bewonersparticipatie van de 21e eeuw

 

In Nederland wordt de afgelopen jaren een steeds groter beroep gedaan op ‘burgerkracht’. Een oproep aan de Nederlanders om zich los te weken van de gemakken van de verzorgingsstaat en hier op eigen kracht en naar eigen initiatief een alternatief voor te vinden; de participatiesamenleving. Maar ook burgers zelf willen steeds meer de verantwoordelijkheid en zeggenschap hebben over de manier waarop we samenleven met elkaar. Maar maken overheid en professionals wel voldoende ruimte voor en gebruik van de potentie en het organiserend vermogen van burgers/bewoners/cliënten? Daarover gaat het gratis e-book Bewonersparticipatie van de 21e eeuw. Het boek spoort professionals aan om gebruik te maken van de competentie die er bij hun klanten zit en bewoners om er een voorbeeld aan te nemen.Gefuseerde corporatie beheert steeds meer woningen

 

In 1950 waren er maar liefst 1.041 corporaties, in 2012 waren dat er nog maar 381. Vooral fusies zijn de oorzaak van deze daling. Het gemiddeld aantal woningen per corporatie is hierdoor gestegen van gemiddeld 190 naar 6.350 woningen per corporatie. Lees meer in het artikel uit Aedes Magazine 6-2014, pag. 37.
(Overgenomen met toestemming.)

BouwLokalen: gratis bijeenkomsten

 

BouwLokalen is in 2002 op initiatief van Bouwend Nederland en SBR ontstaan. Met praktijkgerichte presentaties wordt u - gratis - in korte tijd, op een toegankelijke en laagdrempelige manier, up-to-date gebracht over innovaties in de bouw. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer met een hapje en een drankje in uw regio.

In september en oktober worden er een aantal BouwLokalen georganiseerd over biobased bouwen. Een woning bouwen met grondstoffen uit de levende natuur? Dat kan tegenwoordig heel goed, en daar moeten we werk van maken. Want als bouw behoren we tot de sectoren die de meeste grondstoffen verbruiken. Willen we echt verduurzamen, dan moeten we dus steeds vaker kiezen voor ‘groene grondstoffen’. Klik hier voor locaties en data.Gratis naar beurs liever thuis!

 

Liever thuis! is een platform dat vragers en aanbieders op het gebied van wonen en zorg zowel online als face-to-face met elkaar in contact brengt. Volgens liever thuis! houden steeds meer mensen zich bezig met de veranderingen rondom de Wmo en de invloed daarvan op de eigen situatie. In plaats van dat u dé oplossing voorgeschoteld krijgt door de overheid, wil liever thuis! mensen de gelegenheid bieden om zelf te bepalen wat het beste bij hen past. Zodat bewoners zelf kunnen bepalen hoe ze hun oude dag inrichten en ze nog vele jaren met plezier in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Welke oplossingen er allemaal zijn is te zien op de liever thuis! beurzen. Op 24 en 25 oktober 2014 vindt er een beurs plaats in het stadsgewest Haaglanden (omgeving Den Haag/Delft) en van 27 t/m 29 november 2014 in Eindhoven. Bestel hier uw gratis toegangskaartje.