Nieuws van VACpunt Wonen

Handreiking Bouwbesluit voor consumenten

 

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Daarom heeft het ministerie van BZK eind 2013 Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars opdracht gegeven om een handreiking te maken waarin op toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen worden uitgelegd.

Inmiddels zijn de teksten grotendeels geschreven én beoordeeld door een panel van VAC-leden. Het panel is nu twee keer bij elkaar gekomen. De eerste keer hebben de leden kritisch gekeken naar de structuur van de handreiking. Centrale vragen: hoe kan het document het beste ingedeeld worden én welke (vak)termen zijn duidelijk en welke kunnen we scharen onder vakjargon? De tweede bijeenkomst was gewijd aan het becommentariëren van de teksten. Hierbij ging het met name om de leesbaarheid en duidelijkheid van het document. Na de zomer volgt nog een laatste commentaarronde voor de panelleden. In oktober 2014 wordt de handreiking Bouwbesluit voor consumenten overgedragen aan het ministerie van BZK.

Woningchecklist

 

Als bewoner kom je pas in een kwalitatief goede woning terecht, als je weet waar je op moet letten bij de aankoop van een nieuw huis of bij een verbouwing. Ben je minder alert, dan wordt je vaak geconfronteerd met woonteleurstellingen als geluidsoverlast, vocht of een slechte toegankelijkheid. ‘Dat kan beter’, dachten W/E adviseurs, De Haas & partners en VACpunt Wonen al jaren geleden. Als aanvulling op Funda ontwikkelden de samenwerkende partijen de website www.woningchecklist.nl. Door de checklist op deze site te doorlopen kunnen bewoners toekomstige woonteleurstellingen voorkómen. De uitkomst van de checklist is een soort Programma van Eisen op het gebied van woonkwaliteit waarmee bewoners naar een aannemer of makelaar kunnen stappen.
Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk baat hebben bij deze checklist zijn W/E adviseurs, De Haas & partners en VACpunt Wonen bezig met een plan voor het uitrollen van de Woningchecklist.

Neem alvast een kijkje op www.woningchecklist.nl. Heeft u ideeën of suggesties voor het verbeteren van de website en/of checklist? Laat het ons weten!Verbetering consumenteninvloed bouwregelgeving

 

Hoe kan de invloed van consumenten op de bouwregelgeving verbeterd worden? VACpunt Wonen, De Woonbond en Ieder(in) onderzoeken deze vraag in opdracht van het ministerie van BZK. Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen, heeft VACpunt Wonen dit voorjaar in het kader van het project een enquête uitgezet onder de VAC-leden. De belangrijkste conclusie uit deze enquête: nagenoeg alle respondenten zijn van mening dat zowel de consument als de consumentenorganisaties meer moeten worden betrokken bij bouwregelgeving.

De consument wil meer invloed en betrokkenheid, maar hoe gaan we dat realiseren? Om over deze vraag te discussiëren organiseerden VACpunt Wonen en De Woonbond twee intervisiemiddagen met VAC-leden en huurders. Uit beide bijeenkomsten zijn een aantal aanbevelingen gekomen, waaronder:

  • Leesbaarheid en beschikbaarheid: het is belangrijk dat documenten over bouwregelgeving, bestemmingsplannen en dergelijke leesbaar en begrijpelijk zijn voor consumenten én makkelijk bij de betrokken instantie zijn op te vragen.
  • Imago van consumenteninvloed: Kritiek op (bestemmings)plannen wordt al snel afgedaan als NIMBY-gedrag (Not In My Back Yard). Bewoners worden weggezet als ‘zeurpieten’. Dit bevordert de bereidheid van professionals om consumenten meer invloed te geven niet.
  • Ruimte voor de deskundige: In de huidige praktijk wordt een specialist niet beoordeeld op de mate waarin hij/zij kwaliteit aflevert, maar op de kosten. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van deskundigen in de bouw.
  • Verantwoordelijkheid en vrijblijvendheid: De vraag wie er verantwoordelijk is tijdens en na een verbouwing of oplevering blijft vaak onbeantwoord. Door het introduceren van een garantie-methodiek zou dit probleem tot de verleden tijd kunnen gaan behoren.

Toetsen aan de praktijk
De aanbevelingen worden binnenkort voorgelegd aan een groep externe professionals in de wereld van bouwen en wonen. VACpunt Wonen, De Woonbond en Ieder(in) gaan met deze deskundigen de aanbevelingen uit de intervisiemiddagen toetsen aan de praktijk. Eind augustus zullen de drie consumentenpartijen een document voorleggen aan minister Blok met definitieve aanbevelingen over hoe de consumenteninvloed op de bouwregelgeving verbeterd kan worden.

Woonkwaliteit!

 

Onder het motto ‘bekend maakt bemind’ gaat VACpunt Wonen twee keer per jaar het relatiemagazine Woonkwaliteit! uitbrengen. Een flink aantal professionals in de wereld van bouwen en wonen kent de VAC-organisatie en werkt met veel plezier samen met Adviescommissies Wonen of VACpunt Wonen. Helaas is er ook een groep die nog niet bekend is met onze organisatie. Aangezien de contacten met externen steeds belangrijker gaan worden in de toekomst, is een relatiemagazine geen overbodige luxe. Woonkwaliteit! wordt gratis verspreid onder relaties van VACpunt Wonen, maar ook alle VAC-secretariaten zullen een exemplaar ontvangen.

Eerste nummer
In het eerste nummer van Woonkwaliteit!: onder meer een interview met oud-minister Sybilla Dekker, fotoreportage van een studiebijeenkomst bij Technologie Thuis Nu! van OTIB, een artikel over thuis blijven wonen en brandveiligheid en een column van André Thomsen.

Extra exemplaren voor úw relaties
Wilt u uw contactpersoon bij de corporatie, projectontwikkelaar of gemeente ook attenderen op de VAC-organisatie en op het thema woonkwaliteit? Neem dan contact op met VACpunt Wonen en bestel gratis extra exemplaren van Woonkwaliteit!Nieuws van de Adviescommissies Wonen

WAC Eemnes in regionaal overleg over woningbouwprogrammering

 

WAC Eemnes gaat deelnemen aan een regionaal overleg dat zich gaat buigen over de woningbouwprogrammering in de regio Amersfoort. Deze regio is door het Rijk in de Actieagenda Bouw aangewezen als een pilot, waarin wordt onderzocht of regionale programmering van woningbouw zinvol is. Via de wethouder ruimtelijke ordening werd WAC Eemnes op dit initiatief gewezen. Op de vraag van de wethouder of de WAC thuis hoort bij dit regionaal overleg heeft de Adviescommissie Wonen uiteraard bevestigend gereageerd. Inmiddels staat WAC Eemnes op de lijst met mensen die het platform/overleg moeten gaan vormen. In het platform zullen naast WAC Eemnes ook bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars en makelaars plaatsnemen. WAC Eemnes hoopt van harte dat ook andere Adviescommissies Wonen uit de regio zich zullen aansluiten bij het platform.

Mutaties

 

Uit het nieuws: wonen en zorg

Opplussen Nieuwe Stijl

 

Het aanpassen van woningen voor ouderen is belangrijker dan ooit. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties kunnen daarom vanaf nu gebruik maken van de nieuwe webspecial ‘Opplussen Nieuwe Stijl’ van het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz. De special bundelt meer dat twintig instrumenten en voorbeelden, inclusief een actueel overzicht van de stand van zaken, waarmee alle partijen aan de slag kunnen. Met de webspecial ‘Opplussen Nieuwe Stijl’ kunnen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties diverse rollen en taken oppakken. Zo kunnen zij huurders, eigenaar-bewoners of klanten veel meer eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van de woning. Ook voor VAC-leden kan de webspecial interessante instrumenten bevatten. Neem een kijkje: www.kcwz.nl/opplussen.Actuele informatie

 

Wonen en zorg zal in de komende jaren voor de VAC-organisatie een belangrijk thema worden. Steeds meer Adviescommissies Wonen onderzoeken wat hun rol kan zijn en hoe zij hun deskundigheid in kunnen zetten op dit terrein. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen rond wonen en zorg kunt u een kijkje nemen op de site van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Hier vindt u een groot aantal recente nieuwsberichten en downloadbare rapporten.

Woonwensen van ouderen

 

Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt van 2,8 miljoen naar 4,7 miljoen in 2040. Het is dan ook niet verrassend dat de vraag naar zelfstandige woonruimte voor ouderen enorm gaat stijgen. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een webspecial over de woonwensen van ouderen. Daaruit blijkt dat ouderen zeer honkvast zijn. Mochten ze toch verhuizen dan graag binnen de eigen woonomgeving. De belangrijkste woonwensen zijn: privacy, aanwezigheid van winkels in de buurt, een tuin, natuur in de buurt en nabijheid van vrienden en familie. Kijk voor meer informatie op www.kcwz.nl/actueel/specials/woonwensen-van-ouderen.