23 februari 2017

Motie aangenomen!

Dinsdagmiddag 21 februari jl. is tijdens de plenaire vergadering in de Tweede Kamer gestemd over de motie van Erik Ronnes voor een financiŽle bijdrage aan VACpunt Wonen t.b.v. de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel. 132 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie. Uiteraard zijn we daar heel blij mee!

Wet Kwaliteitsborging
Tijdens dezelfde zitting werd ook de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Juist daarom is de bijdrage aan VACpunt Wonen en daarmee de erkenning van het consumentenbelang zo belangrijk. De nieuwe wet houdt in dat de bouwsector geprivatiseerd wordt: het toezicht wordt niet meer door de overheid, maar door de markt gedaan. Juist dan is van belang dat ook de consument een plaats krijgt in die toetsing en borging van de kwaliteit.

Eenmalige bijdrage
Zowel Albert de Vries (PvdA) als Erik Ronnes (CDA) braken op 16 februari jl. een lans voor het VAC-werk. Erik Ronnes heeft vervolgens een motie ingediend voor financiŽle ondersteuning van VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel.

De Vries pleitte voor opname van het consumentenoordeel in de te ontwikkelen benchmark waaraan door de sector zelf wordt gewerkt. “De consumentenorganisaties Woonbond en Vereniging Eigen Huis zouden toejuichen dat VACpunt Wonen met een eenmalige bijdrage van het Rijk en ontwikkelaars de kans krijgt om een plan uit te werken voor een consumenten keurmerk. Dat keurmerk zou zichzelf uiteindelijk financieel moeten kunnen bedruipen en dan zou VACpunt Wonen kunnen gaan inwonen bij de Woonbond. Wij vragen de minister of hij bereid is met daar met VACpunt Wonen over in gesprek te gaan.”

Motie
Ronnes: “Bij de kwaliteitsborging in de bouw is goed inzicht in de gebruikskwaliteit van woningen en de technische woonkwaliteit van belang is. Overwegende dat VACpunt Wonen voornemens een kwaliteitsstempel voor woningen te ontwikkelen waarin de gebruikskwaliteit centraal staat verzoekt de regering VACpunt Wonen financieel behulpzaam te zijn bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsstempel. Bedoeld om de minister te steunen om in overleg met VACpunt Wonen tot een oplossing te komen om een traject of tot een goed einde te brengen of om te concluderen op het einde dat het gewoon niet haalbaar is.”


Reactie van de minister
De minister gaf in zijn reactie aan dat de subsidie aan VACpunt Wonen inderdaad is gestopt. De minister begrijpt dat VACpunt Wonen nadenkt over samenwerking met andere partijen om de werkzaamheden structureel te kunnen borgen en op zoek is naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Dat juicht de minister toe. Hij gaf daarom meteen al aan dat hij bereid is om een eenmalige, beperkte bijdrage te verstrekken in dit transitieproces, om te helpen voorkomen dat VACpunt Wonen omvalt. "Het blijft wel noodzakelijk dat VACpunt Wonen andere financieringsbronnen aanboort. Ik laat het oordeel over deze motie graag aan de Kamer."

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >