3 oktober 2016

Kritische kanttekeningen bij nieuwe Bouwregelgeving

Op 29 september jl. vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de bouwregelgeving plaats. Een viertal Tweede Kamerleden heeft daarbij een aantal partijen gehoord over de brandveiligheid van woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Ook VACpunt Wonen was hierbij in de Woonalliantie vertegenwoordigd (die daarnaast de Woonbond en Ieder(in) omvat).

De Woonalliantie constateert samen met de ouderenbonden Unie KBO en PCOB dat er tussen het overleg in het voorjaar en nu voortgang is geboekt in het zoeken naar oplossingen om de brandveiligheid te vergroten. Op het onderdeel ‘betere regelgeving’ zien wij echter geen vooruitgang.

De minister kiest in zijn brief van 24 augustus 2016 voor een oplossingsrichting, waar de Woonalliantie grote vraagtekens bij plaatst. De Woonalliantie heeft daarom voorafgaand aan het AO d.d. 29 september jl. de Tweede Kamer per brief verzocht dit voorstel kritisch te beoordelen en de minister te verzoeken om alternatieven te ontwikkelen.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >