25 maart 2016

Motie brandveiligheid voor ouderen

Dinsdag 29 maart 2016 wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie van CDA-Kamerlid Ronnes over de bouwregelgeving. Hierin komt brandveiligheid van seniorenwoningen aan bod.

De motie werd ingediend tijdens het algemeen overleg van 24 maart jl. Een vijftal organisaties, te weten Ieder(in), Woonbond, PCOB, Unie KBO en VACpunt Wonen schreef de Tweede Kamer een brief met een vijftal aanbevelingen, toegespitst op de bouwregelgeving. Deze brief leidde tot een motie van Kamerlid Ronnes (CDA) over de bouwregelgeving.

De minister reageerde positief en antwoordde dat hij de motie ziet als een ondersteuning van zijn beleid. Dus goede kans dat deze motie wordt aangenomen. Mooi resultaat van onze gezamenlijke brief.


Motie
De tekst van de motie luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bouwregelgeving beter dient aan te sluiten op de ontwikkeling dat meer burgers met zwaardere beperkingen zelfstandig wonen;
overwegende dat naar deregulering van regels wordt gestreefd in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl);

verzoekt de regering, de brandveiligheidsvoorschriften in het Bbl te bespreken met instanties als leder(in), PCOB, Unie KBO, Woonbond en VACpunt Wonen, waarbij bezien wordt hoe deze voorschriften beperkt maar effectief en doelgericht dienen te zijn ten aanzien van ouderenhuisvesting, n de Kamer daarover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.
 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >