10 november 2015

Nieuw gezicht bij VACpunt Wonen

Sinds 1 november is er een nieuwe medewerker in dienst bij VACpunt Wonen: Joy van de Bruinhorst. Joy is aangenomen als adviseur gebruikskwaliteit bij VACpunt Wonen. Afgelopen voorjaar studeerde ze af aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, richting vastgoedbeheer en volkshuisvesting. Haar afstudeeronderzoek ging over de betrokkenheid van bewoners in hun woonomgeving, zowel de fysieke buurt als het sociale aspect van burencontact.

“Gemeenten en woningcorporaties beginnen langzamerhand het belang van burgerparticipatie te zien”, vertelt Joy. "Bewoners zijn vaak degenen die het beste weten wat er daadwerkelijk speelt in een wijk.” Tegenwoordig moet – mede vanwege bezuinigingen - het initiatief veel meer vanuit de bewoners zelf komen in plaats van vanuit de gemeente of woningcorporatie. Om voor hun buurt in actie te komen en verantwoordelijkheid te (willen) dragen, moeten bewoners een betrokkenheid bij de buurt hebben en zich ook aangesproken voelen.

Momenteel voelt slechts een kleine groep burgers zich ook daadwerkelijk aangesproken en gaat tot actie over. “Het doel van mijn onderzoek was dan ook om te kijken of er ingrepen vanuit de gemeente mogelijk zijn om de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving te vergroten”, licht Joy toe. “Ik keek onder andere naar welke aspecten van de wijk (zoals; type bouw, voorzieningen, groen) en persoonlijke kenmerken van bewoners (zoals; geslacht, leeftijd, woonduur) van invloed zijn op de betrokkenheid bij de woonomgeving.”

Uit haar onderzoek bleek onder meer dat hoe meer bewoners zich thuis voelen in de wijk en hoe tevredener ze met hun wijk zijn, hoe groter in het algemeen ook de betrokkenheid bij de wijk is. “De uitdaging voor gemeenten is dan ook om bewoners te betrekken bij plannen voor hun wijk en te proberen om de plannen aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de bewoners. Juist dit aspect – samen met bewoners zorgen voor een hogere woonkwaliteit - was wat Joy aansprak in de vacature bij VACpunt Wonen. Graag wil ze hier, samen met de VAC-organisatie, de komende tijd invulling aan geven.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >