1 juni 2015

Lobby Kwaliteitsborging voor het bouwen


Op 20 mei jl. vond er een schriftelijk algemeen overleg plaats over het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen. De drie consumentenpartijen Ieder(in), De Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen hebben per brief gereageerd op de voorstellen en een achttal vragen voorgelegd aan de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst:

  • 1. Wat zijn de argumenten voor de ingrijpende stelselwijziging wat betreft de privatisering van het publieke bouw- en woningtoezicht? Zijn alternatieve opties zoals verbetering van het huidige publieke toezicht overwogen? Heeft een afweging van nut en noodzaak plaatsgevonden?
  • 2. Waarom ontbreken effectanalyses en inzicht in hoe het nieuwe stelsel in de praktijk zal uitwerken voor consumenten en opdrachtgevers zoals door Aedes, Neprom, VEH en Woonbond is gevraagd? Op welke wijze en wanneer zal dit alsnog worden toegevoegd?
  • 3. Waarom ligt de focus allereerst op de invoering van private kwaliteitsborging van professionele seriematige nieuw- en verbouw (gevolgklasse 1a) in plaats van op de qua aantal en risico veel relevantere kleinere burgerklussen die de burger als consument en eindgebruiker direct raken? Is naast het bieden van meer voorbereidingstijd aan kleinere bouwbedrijven het nog niet of nauwelijks implementatie-gereed zijn van de categorie kleinere klus niet de belangrijkste reden?
  • 4. Welke zekerheid kunt u geven dat door het beginnen met de categorie bouwwerken met de minste problemen - de weg van de minste weerstand - later opduikende problemen een generieke invoering van het nieuwe stelsel kunnen belemmeren?
  • 5. Welke consequenties verbindt u aan een onverhoopte forse stijging van de kosten voor de consument/eindgebruiker?
  • 6. Waarom zijn de door de consumentenorganisaties geopperde voorstellen voor aanvulling en verbetering niet in het wetsvoorstel opgenomen?
  • 7. Op welke wijze wordt de onafhankelijkheid van private kwaliteitsborgers gewaarborgd? Hoe worden de uit onderzoek gebleken agency-problemen voorkomen?
  • 8. In hoeverre en op welke wijze worden de consumentenorganisaties betrokken bij het beleid van en het toezicht door de beoogde borgings-ZBO (zelfstandig bestuursorgaan)?

Het wetsontwerp – dat uitgaat van stapsgewijze invoering- is inmiddels door de ministerraad en ligt nu bij de Raad van State voor advies. Daarna wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamer.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >