15 september 2014

Reactie VAC-organisatie op wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen 

‘Consument telt niet mee in nieuwe stelsel’

VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen, samen de VAC-organisatie, hebben kritisch gereageerd op het ontwerp wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. De VAC-organisatie plaatst met name grote kanttekeningen bij het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Positiever staat de organisatie tegenover de voorgenomen aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek.

(Eind)gebruiker centraal
Zowel het oude als nieuwe stelsel borgt, volgens de VAC-organisatie, slechts de bouwtechnische kwaliteit van het wonen. Bouwregelgeving is echter slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. In beide stelsels mist de relatie tussen de bouwtechnische kwaliteit en het gebruik door consumenten. Gebruikskwaliteit zou centraal moeten staan in de wetswijziging. De VAC-organisatie pleit daarom voor een sturende rol voor (eind)gebruikers bij de ontwikkeling van bouwregelgeving en een formele positie in het monitoren van de bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

Nieuwe stelsel is niet onafhankelijk
De VAC-organisatie is van mening dat het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, ingevuld en uitgevoerd door private partijen, niet onafhankelijk is. De zorg voor ruimtelijke ordening is een publiek belang, waarin overheden en consumenten een centrale rol moeten vervullen. De Woningwet biedt consumenten het recht van wonen en het recht op een kwalitatief goed dak boven hun hoofd. De overheid kan de invulling en naleving van deze wet niet overlaten aan marktpartijen: de overheid moet verantwoordelijk zijn en blijven.

Kennisasymmetrie
Het nieuwe stelsel houdt geen rekening met de kennisasymmetrie tussen bouwconsument en bouwer. Met name zelfbouwers en particuliere opdrachtgevers hebben in het nieuwe stelsel een zwakke positie. De VAC-organisatie pleit voor een gelijkwaardige positie van opdrachtgever en opdrachtnemer door heldere communicatie, transparante contracten en wettelijke bescherming van deze groep.

Aandachtspunten bij aanpassing Burgerlijk Wetboek
De voorgestelde aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek sluiten beter aan bij de visie van VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen. De VAC-organisatie heeft in haar reactie op het wetsvoorstel echter wel een aantal aandachtspunten aangedragen. Hoewel de organisatie voorstander is van het verlengen van het opschortingsrecht, is zij van mening dat een termijn van vijftien maanden nog steeds te kort is. Daarnaast benadrukt zij in haar reactie het belang van een verplichte afname van een verzekerde garantie.

Volledige reactie
U kunt de volledige reactie van de VAC-organisatie op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen nalezen in een PDF-document.


 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >