25 november 2013

VACpunt Wonen ondertekent convenant met GroenWest

De kwaliteit van woning en woonomgeving verbeteren van-uit de optiek van de klant. Dat is wat de lokale Adviescommissies Wonen en GroenWest willen. Om de samenwerking vorm te geven ondertekenden op 21 november jl. koepelorganisatie VACpunt Wonen, GroenWest en de lokale Adviescommissies Wo-nen uit Utrecht, Woerden, De Ronde Venen en Montfoort een convenant.

VAC-organisatie
VACpunt Wonen is de overkoepelende organisatie van Adviescommissies Wonen die op lokaal niveau als VAC of WAC werkzaam zijn. WAC Woerden, WAC Utrecht, WAC De Ronde Venen en VAC Montfoort zijn hierbij aangesloten. VACpunt Wonen en alle aangesloten commissies vormen samen de VAC-organisatie, die op verzoek adviseert over de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

Scootmobiels
Hoe kan een woning zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden ingedeeld? Hoe kan de woonomgeving goed worden ingericht? Liggen bijvoorbeeld bij een nieuw complex de stalling en de oplaadpunten voor scootmobiels dicht bij de woning? Het zijn allemaal vragen waar de Adviescommissies Wonen zich mee bezighouden. Elke commissie adviseert in beginsel over projecten binnen haar gemeentegrens.

Gebruikskwaliteit
In het convenant is vastgelegd dat GroenWest de Adviescommissies Wonen in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt bij de ontwikkeling van bouw- en verbeterplannen. De commissies beoordelen de plannen vervolgens op gebruikskwaliteit van zowel de woningen als de woonomgeving. Aan de hand van hun bevindingen stellen zij een advies op.

Toekomstwaarde
Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen: “Wij zetten ons in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. Ons advies zal leiden tot woningen met meer toekomstwaarde.

Win-win
Voor Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest, ontstaat er met de ondertekening van het convenant een duidelijke win-win situatie: “Wij zijn ge´nteresseerd in de wensen van onze klanten. Met de kennis en ervaring van de Adviescommissies Wonen hopen wij die wensen mee te nemen om de kwaliteit van onze woningen te optimaliseren.”


Het convenant treedt in werking op 1 januari 2014 voor de duur van twee jaar en vervangt de voorgaande afspraken van de Adviescommissies Wonen met de voorlopers van GroenWest.


 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >