Netwerk Adviescommissies Wonen

In Nederland zijn lokaal Adviescommissies Wonen actief die VAC of WAC worden genoemd. Adviescommissies Wonen bestaan uit goed opgeleid, ervaren en enthousiaste vrijwilligers die vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid werken aan de kwaliteit van het wonen.

Een Adviescommissie Wonen adviseert over de praktische bruikbaarheid van een woningbouwplan en doet voorstellen voor verbetering. Ook meet zij de tevredenheid van bewoners door middel van een WoonKwaliteitOnderzoek.

  

Bij de toetsing van plannen gebruikt een Adviescommissie Wonen de WoonKwaliteitWijzer, waarin alle 'eisen' omtrent woonkwaliteit zijn vastgelegd. De eisen zijn gebaseerd op 70 jaar ervaring met adviseren door vrijwilligers over gebruikskwaliteit en diverse wetenschappelijk onderzoeken. Het toetsen vindt plaats op basis van de volgende toetscriteria:

Bruikbaarheid
Een bruikbare woonomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging van de verschillende functies ten opzichte van elkaar. Korte afstanden en logische routes zijn belangrijk. Voor woning en woongebouw gaat het om de ligging van de ruimten ten opzichte van elkaar: afstanden, looplijnen en een logische doelmatige indeling. En of ruimten geschikt zijn voor meerdere activiteiten.

Toegankelijkheid
Woonomgeving, woning of woongebouw moet ook bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen die beperkt zijn in hun beweging of zicht, voor ouders met een buggy en voor kinderen.

Veiligheid
De Adviescommissie Wonen beoordeelt de fysieke veiligheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid.

Gezond en comfortabel
Of een woning gezond en comfortabel is, wordt vooral bepaald door de manier waarop het licht, de frisse lucht en de verwarming geregeld zijn. De bewoners geen hinder hebben van vocht, tocht of geluid.

Duurzaamheid
De Adviescommissie Wonen streeft ernaar dat bij het bouwen en het gebruik de schade voor het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De milieuthema's zijn: energie, natuur, water, materialen, afval en mobiliteit/verkeer.

Onderhoudsvriendelijk
Zowel de woning als woonomgeving moet gemakkelijk schoon te houden zijn. Voor de woonomgeving beteknt dit dat het straatmeubilair gemakkelijk gereinigd en onderhouden kan worden. De groenvoorzieningen moeten zo aangelegd worden dat ze weinig onderhoud vragen en niet uitlokken tot verontreiniging en vervuiling. Materialen moeten liefst onderhoudsvriendelijk zijn.

 

Voor wie is het advies?

In principe kan iedereen een VAC-advies aanvragen. In de praktijk zijn het vooral de opdrachtgevers zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars voor woning(ver)bouwprojecten die adviezen aanvragen. 

Wij onderscheiden zes verschillende opdrachtgevers met verschillende producten waarover een advies kan worden uitgebracht.

Opdrachtgevers van woning(ver)bouwplannen, zoals corporaties en projectontwikkelaars, maar ook bewonersgroepen die hun eigen woningen bouwen.

Opdrachtgevers van (ver)bouwplannen voor (semi-)overheidsgebouwen, woonomgevingsplannen en bestemmingsplannen, zoals gemeenten.

Opdrachtgevers die wooncoaches en energiecoaches willen inzetten om individuele bewoners bewust te maken, zoals gemeenten en/of corporaties.

Opdrachtgevers die woonconsumentenorganisaties invloed willen geven op beleidsplannen (denk aan woonvisies, prestatieafspraken, wijkvisies en wijkaanpakken), zoals gemeenten en corporaties'.

Woonconsumentenorganisaties die invloed willen uitoefenen op woning(ver)bouwplannen van corporaties of projectontwikkelaars, zoals huurdersorganisaties en kopersgroepen.

Woonconsumentenorganisaties die invloed willen uitoefenen op beleidsplannen (denk aan woonvisies, prestatieafspraken, wijkvisies en wijkaanpakken), zoals huurderorganisaties, VvE's, ouderenorganisaties en gehandicaptenorganisaties.

 

Klik hier voor overzicht lokale Adviescommissies Wonen